Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalie­lagstiftning. Kartläggningen ska vara slutförd år 2020.

Syftet med uppdraget är att ta reda på om det finns farliga kemiska ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att bli exponerade för farliga ämnen. På så sätt kan vi i framtiden bättre prioritera åtgärder för farliga ämnen.

I uppdraget vill vi också kunna bidra till substitutionsarbetet i näringsliv och offentlig sektor genom att publicera resultat från kartläggningsuppdraget.

Finns det farliga kemiska ämnen i produkter som allmänheten kommer i kontakt med?

En stor del av uppdraget handlar om att undersöka och samla in uppgifter om potentiellt farliga kemikalier i varor och kemiska produkter. Vi arbetar parallellt med två olika angreppssätt:

  • Övergripande kartläggning av material, branscher och kemiska ämnesgrupper:
    Här kartlägger vi kemiska ämnen i olika materialslag och ämnesgrupper som förekommer i konsumentprodukter för att skapa en överblick. I arbetet samlar vi information om bland annat funktioner, volymer av kemiska ämnen samt information om hälso- eller miljöfarliga egenskaper hos ämnena. Materialslag som vi hittills har prioriterat är papper och papp, gummi och silikon samt plast.
  • Specifik kartläggning av varugrupper:
    Här undersöker vi olika varugrupper som allmänheten kan komma i kontakt med. Syftet är att kartlägga kända och ej tidigare kartlagda farliga kemiska ämnen. För att få ökad kunskap genomför vi noggranna kemiska analyser på utvalda varugrupper som kan innehålla farliga kemiska ämnen som allmänheten kan exponeras för via direktkontakt eller inandning. Hittills har vi prioriterat att kartlägga är intimhygienprodukter, textilier samt e-handelsvaror.

I uppdraget ingår inte att göra fullständiga riskbedömningar. Däremot kommer vi att i vissa projekt göra uppskattningar av risker med exponering av farliga ämnen för den produktgrupp som har kartlagts.

Läs mer om hur vi arbetar i rapport 5/18 Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017—2020

Rapporter

Varje rapport är fristående och innehåller inte alltid svar på alla frågeställningar som vi jobbar med inom uppdraget som helhet.

Publicerade rapporter och PM inom uppdraget

Publikation

Titel

Datum för utgivning

PM 4/19

Chemical Substances in Paper and Paperboard

Oktober 2019

PM 2/19

Survey on substances in plastics in the Swedish Products Register

Oktober 2019

Report 8/18

Survey of hazardous chemicals in feminine hygiene products

December 2018

Rapport 5/18

Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017—2020: Delredovisning 2018

September 2018

PM 4/18

Chemical substances in elastomer materials.

September 2018

Rapport 3/18

Kartläggning av farliga kemiska produkter i intimhygienprodukter

Juni 2018

PM 3/18

Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter

Mars 2018

PM 1/18

Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem

Juni 2018

Senast uppdaterad 7 september 2020