Bild på ett litet barn som plockar ett äpple från ett träd.

När Giftfri miljö är uppnått så ska ingen behöva oroa sig för farliga kemiska ämnen när de pallar äpplen.

Giftfri miljö

Sveriges riksdag har beslutat att kemikalier inte ska skada människor eller miljö. Därför har riksdagen beslutat om ett så kallat miljökvalitetsmål – Giftfri miljö – vilket är ett verktyg som visar vägen för de åtgärder som krävs för att kunna skydda hälsan, den biologiska mångfalden och våra livsmedelsresurser. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar också vad som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om att Sverige ska nå och arbeta för. Sveriges miljömål består även av ett övergripande generationsmål som visar inriktningen för miljöpolitiken och den samhällsomställning som behövs, samt ett antal etappmål som är steg på vägen. Syftet är att målen ska vara vägledande för alla i samhället. Olika myndigheter ansvarar för arbetet med olika miljömål där Kemikalieinspektionen har ansvaret för Giftfri miljö.

Naturvårdsverket är den myndighet som samordnar arbetet med miljömålen. De har också skapat samt underhåller webbplatsen Sveriges miljömål. Där kan du läsa mer om de olika miljömålen, vad du som företag eller kommun kan göra för att bidra samt vilken myndighet som ansvarar för vilket mål.

Läs mer om de olika miljömålen på Sveriges miljomal.selänk till annan webbplats

Vad innebär miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö?

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att när det är uppnått så ska

 • förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av oss människor inte hota vår hälsa eller den biologiska mångfalden
 • halterna av ämnen som vi människor har skapat (så kallade naturfrämmande ämnen) vara nära noll och deras påverkan på vår hälsa och ekosystemen vara försumbar
 • halterna av de ämnen som naturligt finns i miljön vara nära de nivåer som de var innan vi människor började utvinna eller ändra dem.

Vilka förutsättningar krävs för att vi ska kunna nå Giftfri miljö?

Sex preciseringar anger viktiga förutsättningar som krävs för att uppnå Giftfri miljö och visar vilka slags insatser som behöver genomföras för att nå miljökvalitetsmålet:

 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
 • Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
 • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
 • Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.
 • Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
 • Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Kemikalieinspektionens arbete driver på för en Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen är den myndighet som driver på utvecklingen och vi lämnar förslag på hur en Giftfri miljö ska bli möjligt att nå. Vårt ansvar innebär följande:

 • Att utveckla lagstiftning och andra styrmedel, utöva tillsyn och pröva ansökningar för bekämpningsmedel.
 • Att verka för att målen nås och ge regeringen förslag till åtgärder för att nå målen.
 • Att göra en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen.
 • Att uppdatera och utveckla indikatorer som används i den årliga uppföljningen. Indikatorer baserar sig på mätningar i samhället och miljön för att följa utvecklingen över tid.
 • Att vart fjärde år göra en fördjupad utvärdering av Giftfri miljö.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete.

Hur långt har Sverige kommit i att nå Giftfri miljö?

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Vissa miljögifter ökar, andra minskar. Ökande konsumtion och kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Tillverkningen sker i huvudsak utanför EU, där lagkraven inte är desamma. För många ämnen saknas fortfarande kunskap om användning, spridning samt hälso- och miljöeffekter. Lagstiftning är effektivt och behöver fortsätta utvecklas, liksom även andra styrmedel. System behövs för informationsöverföring, liksom nya alternativ till farliga ämnen. Företagens eget arbete är av stor vikt.

Kemikalieinspektionens årliga uppföljning från 2019 av miljökvalitetsmålet Giftfri miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalieinspektionens fördjupade utvärdering från 2019 av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön

Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt etappmålen och följer även utvecklingen genom några så kallade indikatorer.

Indikatorer är olika saker vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen vad gäller farliga ämnen i miljön, samhället och för vår hälsa går åt rätt håll.

Vi följer upp Giftfri miljö bland annat genom följande sex indikatorer:

Miljögifter i modersmjölk och blodlänk till annan webbplats

Farliga ämnen i slamlänk till annan webbplats

Förorenade områdenlänk till annan webbplats

Allergiframkallande kemiska produkterlänk till annan webbplats

Växtskyddsmedel i ytvattenlänk till annan webbplats

Riskindikatorer för bekämpningsmedellänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 16 september 2020