En mamma som leker med sin två småbarn på golvet i ett vardagsrum.

Barnen idag är morgondagens konsumenter, produkt­ut­veck­lare och inköps­chefer.

Handlingsplan för en giftfri vardag

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen fortsätter på uppdrag av regeringen handlings­planen för en giftfri vardag med planen för 2015–2020. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 – Rapport 5/14

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2017 slutredovisning – Rapport 6/17

Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014 fokuserade på att skydda människans fortplantning och barns hälsa. Samma fokus gäller för åren fram till 2020. Det innebär att vi ska utarbeta förslag på konkreta åtgärder i de forum nationellt, i EU och internationellt där vi tror att möjligheterna till framgång är störst. Regeringen har genom det nya uppdraget för perioden 2015–2020 ökat de nationella aktiviteterna i handlingsplanen.

Dialoger med företag har varit en viktig del av vårt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag.

Tidigare handlingsplaner och redovisningsrapporter

Rapport 1/15 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014, slutredovisning

Åtgärder i Sverige

Minska riskerna med farliga kemiska ämnen

Regeringen vill att vi ska utreda om det är lämpligt att genomföra fler nationella åtgärder mot farliga kemiska ämnen. I uppdraget ingår även att bedöma om det behövs nationell lagstiftning inom icke-harmoniserade områden när EU-lagstiftningen inte ger tillräckligt skydd. Vi ska bland annat utreda om det behövs fler åtgärder för att minska riskerna med bisfenoler, triklosan och mikroplaster.

Åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön, och vissa av ämnena är bioackumulerande och giftiga. De föroreningar som redan finns i marken kommer att fortsätta att läcka ut i sjöar och grundvattnet i många årtionden till. För att åstadkomma kraftfulla åtgärder inom detta område behövs en bred samverkan med andra myndigheter, forskare, näringsliv och olika intresseorganisationer. Därför har vi startat ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen.

Läs mer om åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen

Senast i juni 2016 kommer vi, om vi anser att det är lämpliga styrmedel, att lämna förslag till regeringen om nationella eller EU-regleringar för att minska riskerna med högfluorerade ämnen. Brandsläckningsskum kommer att vara särskilt prioriterat.

Det kan senare bli aktuellt med andra nationella åtgärdsprogram, till exempel för att minska riskerna med hormonstörande ämnen.

Nätverk för kommuner och kemikaliekrav vid offentlig upphandling

Många kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom förskolan. Vi har initierat ett nätverk för kommuner för att ytterligare stimulera och stödja kommunernas arbete. Kombinationen av det stora antalet kemiska ämnen som används i varuproduktionen och antalet varor som produceras gör att det är omöjligt att skapa en lagstiftning som i detalj kan reglera alla kemiska ämnen. Kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan bli ett viktigt komplement till lagstiftningen. Vi kommer i nätverket och på andra sätt att verka för att Upp­hand­lings­myndig­hetens vägledning om miljöanpassad upphandling för förskolor blir känd och tillämpas av landsting och kommuner.

Öka kunskapen hos skolelever om hållbar konsumtion

Kemikalieinspektionen menar att det är viktigt att handlingsplanen för en giftfri vardag för åren 2015–2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka elevernas kunskap om hållbar konsumtion. Stiftelsen Håll Sverige Rent har i många år arbetat med ett stort nätverk av förskolor och skolor. Vi kommer i samarbete med Håll Sverige Rent att arbeta för att giftfri vardag ska omfattas av stiftelsens system för ”grön flagg” och bli en integrerad del av skolors och förskolors pedagogiska verksamhet.

Förskolornas miljöarbete Grön Flagg har fått ett nytt tema som heter Kemikalierlänk till annan webbplats

Fortsatt tillsyn över förbjudna ämnen i varor

Vår tillsyn över förbjudna ämnen i varor har lett till att många varor har tagits bort från marknaden. Artiklar i lokalmedia och vår information ger spridningseffekter, så att även företag som inte blivit tillsynade säkerställer att de följer lagstiftningen. Tillsyn är ett fortsatt viktigt område i handlingsplanen.

Åtgärder i EU

EU-lagstiftningen är fortfarande det grundläggande styrmedlet både för att nå handlingsplanens mål och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi kommer därför fortsatt att vara aktiva i EU-arbetet.

Påverka utvecklingen av EU-lagstiftning

EU:s lagstiftning behöver utvecklas inom områden som hormonstörande ämnen, högfluorerade ämnen, nanomaterial och kombinationseffekter. Det är särskilt viktigt att EU-kommissionen tar fram förslag på kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sådana kriterier skulle även underlätta nationella åtgärder, till exempel att ställa krav vid offentlig upphandling.

Lämna förslag på åtgärder mot farliga kemiska ämnen

Vi kommer fortsatt lämna förslag på EU-åtgärder mot farliga kemiska ämnen. Det kommer vi att göra genom att ta fram beslutsunderlag inom de fyra EU-processerna:

  • ämnesutvärdering
  • harmoniserad klassificering och märkning
  • särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)
  • förbud (begränsning av användning).

Vi anser att det är viktigt att långsiktigt vara aktiv i alla fyra processerna. Processerna är beroende av varandra och bör ses som en helhet. Högfluorerade ämnen kan bli aktuella i flera av processerna.

Verka för en handlingsplan för högfluorerade ämnen

Gruppen högfluorerade ämnen består av många hundra ämnen. Det behövs ett samlat grepp för att genomförda åtgärder ska bli effektiva. Vi ska verka för att EU utarbetar en handlingsplan för att minska riskerna med högfluorerade ämnen.

Uppdraget om en giftfri vardag för perioden 2015–2017 innebär att vi ökar insatserna när det gäller kontakter med enskilda företag och grupper av företag i Sverige. Vi kommer att ha dialoger med företag bland annat om bisfenoler, mikroplaster samt om triklosan och andra klorerade konserveringsmedel. Vi samarbetar med Läkemedelsverket i flera av dessa dialoger. I vårt nationella åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen kommer vi att samverka med många aktörer, däribland även företag.

Läs mer om åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen

Åtgärder internationellt

Stödja utvecklingen av globala konventioner och andra överenskommelser

Varor som köps i Sverige är till stor del tillverkade i andra länder, ofta länder utanför EU. De internationella produktions- och leverantörskedjorna är normalt långa och komplexa. Det blir därför allt viktigare att få till stånd nya och vidareutveckla gällande globala konventioner och andra internationella överenskommelser. Vi kommer fortsatt att stödja regeringen i det internationella arbetet. Ett angeläget mål är att ett frivilligt globalt informationssystem för kemiska ämnen i varor etableras inom ramen för den internationella kemikaliestrategin, SAICMlänk till annan webbplats.

Giftfria och resurssnåla kretslopp

Naturvårdsverket har fått ett uppdrag från regeringen om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material. Kemikalieinspektionen bidrar inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag med två miljoner kronor år 2015 till detta arbete.

Senast uppdaterad 7 september 2020