Tillsynsprojekt 2015

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen i tre huvudområden: kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2015 genomförde vi följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Geografiskt urval av företag som är nya, alternativt ej inspekterade, under senaste fem åren. Inspektionerna sker utifrån ett brett perspektiv inom vårt tillsynsansvar, utan fokus på specifik lagstiftningsområde eller produktgrupp.

Tullprojekt

Genom utdrag från tullen identifiera företag som inte är anmälda till produktregistret och därmed inte blir föremål för tillsyn.

Analys av fyrverkerier

Uppföljning av tidigare års analysprojekt av fyrverkerier då vi hittade bland annat hexaklorbensen.

Kvalitetsprojekt inom produktregistret

Ett urval av företag som ej kompletterat sina uppgifter i Produktregistret trots uppmaning kommer att inspekteras. Utöver tillsynsaspekten syftar projektet till att hitta metoder att identifiera företag som borde vara registrerade men som inte är det.

Bilvårdsprodukter

Via inkommande tips har vi uppmärksammat bristande produktinformation hos bilvårdsprodukter. Under året slutför vi denna granskning.

Pilotprojekt inom FORUM enligt Reach

Gemensamt EU-projekt hur vi tillsynar tillstånd inom Reach.

Löpande ärenden från andra myndigheter

ECHA-ärenden, Statement of non compliance, SONC. Transportstyrelsen; ärenden om svavelhalt i marint bränsle.

Övrig händelsestyrd tillsyn

Tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om ”bristfälliga” produkter (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Bekämpningsmedel

Tullprojekt

Granskning av importerade troliga bekämpningsmedel för att kontrollera om de är godkända och anmälda till Kemikalieinspektionen där det finns sådant krav.

Internetförsäljning av bekämpningsmedel

Kontroll att bekämpningsmedel som säljs via internet är godkända. Kontroll av produktinformation och reklam.

Träskyddsmedel

Kontroll av produktinformation för träskyddsmedel som säljs och används av konsumenter.

Övrig händelsestyrd tillsyn

Tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om ”bristfälliga” produkter (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Varor

Material i inomhusmiljön

Inspektioner inriktade mot varor som används i badrummet. Fortsättning på projekt som tidigare år fokuserat på golv, möbeltextilier och hemtextil.

Leksaker

Inspektioner inriktade på leksaker. Grundas på resultatet av tidigare års inspektioner som visade på stora brister hos vissa företag, och på nya bestämmelser vad gäller kemikalieinnehåll i leksaksdirektivet.

Elektrisk och elektronisk utrustning

Granskning av elektrisk och elektronisk utrustning genom kemiska analyser och kontroll av dokumentation via brevinspektioner. Grundas på resultatet av tidigare års inspektioner som visade på stora brister hos många varor.

Plastvaror

Granskning av olika enklare typer av konsumentvaror av plast genom kemiska analyser och brevinspektioner. Exempel på varor är detaljer på kläder, väskor av konstläder, även pennskrin och liknande. Grundas på erfarenheter av projekt under 2014.

Kläder och skor

Inspektioner inriktade mot kläder och skor. Målsättning att det sker i samarbete med Danmark och Norge.

Händelsestyrd tillsyn

Tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om ”bristfälliga” varor (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Senast uppdaterad 4 september 2020