Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

TAC

Technical Adaptation Committee, kommitté i EU-arbetet.

TAIEX

EU Technical Assistance and Information Exchange (hjälper EU-kandidatländer att införliva och tillämpa EU-regler i nationell lagstiftning).

TBT

Tributyl tin. Tributyltenn.

TDI

tolerabelt dagligt intag. Anger den mängd av ett ämne (vanligen i mg/kg kroppsvikt och dag) som en människa bedöms kunna få i sig utan att det ger negativa hälsoeffekter.

TGD

Technical Guidance Document.
Tekniskt dokument till vägledning för riskbedömning av nya och existerande ämnen.

Tillsynsvägledning

Tillsyn som består i utvärdering, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett ämne.

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i gemenskapen. (Reach)
 

Tillverkning

Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form. (Reach)
 

TLV-C

Threshold Limit Value-Ceiling
Takgränsvärde (TGV) anger högsta värde för exponering under (vanligen) 15 minuter. TGV används för ämnen som verkar snabbt och kan ge skador redan vid en kortvarig hög exposition, se även hygieniskt gränsvärde.

Toxisk

Giftig.

Tredje land

Är alla länder som inte är med i EU.

Trivialnamn

Allmänt vedertaget ämnesnamn, se IUPAC.

TSCA

Toxic Substances Control Act.
Amerikansk kemikalielagstiftning som började gälla 1977.

Tulltaxa

Kombinerad nomenklatur för Europeiska unionen. Den möjliggör insamling, utbyte och offentliggörande av statistiska data om EU:s handel med länderna utanför unionen. Den används även för insamling och spridning av statistiska data om handeln mellan unionens medlemsstater. Rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Kontakt