Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

RAC

Risk Assessment Committee (riskbedömningskommitté, EU)

Rapportsammanfattning

En sammanfattning av målen, metoderna, resultaten och slutsatserna i en fullständig undersökningsrapport; sammanfattningen ska innehålla så mycket information att det är möjligt att bedöma hur relevant undersökningen är. (Reach)
 

Reach

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
Förordning (EG) nr 1907/2006.
System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Registrant

Den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne. (Reach)
 

Repellent

Avskräckningsmedel.

Reproduktionsstörande/reproduktionstoxisk

Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Riktvärde

Rekommenderat värde, kan vara t.ex. ett korttidsvärde eller nivågränsvärde. 

RIP

REACH Implementation Project. Projekt som genomför kemikalieförordningen Reach.

Risk

Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; kombinationen fara - exponering.

Riskbedömning

Process i fyra steg där man bestämmer förhållandet mellan den förutsedda exponeringen av ett ämnes skadliga effekter: faroidentifiering, bedömning av dos-respons-sambandet, bedömning av exponeringen och riskkarakterisering.
Riktad riskbedömning är en mindre omfattande och mer specifikt inriktad utvärdering än en fullständig riskbedömning.

Riskkarakterisering

Uppskattning av hur omfattande och allvarliga sådana skadliga effekter är som kan antas uppstå i en befolkningsgrupp eller del av miljön till följd av faktisk eller förutsedd exponering för ett ämne.

RMO

Risk Management Option

RMS

Reporting Member State (rapporterande medlemsstat, EU)

RoHS

Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

RoI

Registry of Intention

registrering om avsikt att lämna dokumentation för ett SVHC-ämne

Rotterdamkonventionen

Undertecknades 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

Kontakt