Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Halon

Har använts i brandsläckare; handelsnamn för bromerade klorvätefluorkarboner (HCFC-er).

Handelsagent

Den person eller det företag som handlar i en tillverkares eller importörs ställe. Se agentmedgivande.

Hantering

Hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organismVerksamhet eller åtgärd som är tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse (14 kap. 4 §, miljöbalken).

HBCDD

Hexabromcyklododekan

HCBD

Hexaklorbutadien

HCWH

Health Care Without Harm.

HELCOM

Helsinki Commission.
Helsingforskommissionen.

Herbicid

Ogräsbekämpningsmedel.

Hormonstörande

Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Hygieniskt gränsvärde

Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en luftförorening i inandningsluften. Kan vara antingen ett nivågränsvärde (NGV), ett takgränsvärde (TLV-C - threshold limit value - ceiling, TGV) eller ett korttidsgränsvärde (STEL - short-term exposure limit, KTV).

Hygroskopisk

Fuktupptagande.

Hyperplasi

Vävnadsökning på grund av (numerär) nybildning av celler.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillgodose sina. Definitionen finns i Brundlands­kommissionens rapport "Vår gemensamma framtid".

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen.

Kontakt