Analyser av hemelektro...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Analyser av hemelektronik och leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2010-2011 köpt in och analyserat 79 elektriska eller elektroniska leksaker, 29 hemelektronikprodukter och 21 lampor för att kontrollera efterlevnaden av reglerna i RoHS-direktivet.

Gränsvärden

Enligt RoHS-direktivet får elektronik inte innehålla mer än 0,1 procent bly, kvicksilver eller sexvärt krom, samma gräns gäller för flamskyddsmedlen PDBE och PBB. Gränsen för kadmium är 0,01 procent. Det finns dock delar och material i vissa produkter som undantas från dessa förbud.

De testade produkterna köptes in i leksaksaffärer och hemelektronikaffärer och utvalda komponenter analyserades med Kemikalieinspektionens XRF-instrument. De delar som vid denna screeninganalys visade sig innehålla förbjudna ämnen skickades till ett externt laboratorium för konfirmation.

För mycket bly i var femte leksak

Bly hittades i 17 av 79 leksaker (22 procent), 8 av 29 hemelektronikprodukter (28 procent) och i 2 lampor (9 procent). Det var framför allt i lödpunkter och kablar som höga blyhalter uppmättes. De 14 svenska företag som har importerat dessa produkter har polisanmälts.

Kemikalieinspektionens analyser visade även på innehåll av krom och brom, men den analysmetod som användes kan inte avgöra om det är de förbjudna formerna av ämnena som uppmätts. I de fall då krom och brom hittades informerades importören eller tillverkaren om detta och rekommenderades att själva undersöka i vilka former ämnena förekom.

Skillnad mellan dyra och billiga produkter

Det har tidigare funnits indikationer på att billig elektronik sämre uppfyller kraven i RoHS-direktivet jämfört med dyrare elektronik. Därför jämfördes även priser. För hemelektronik och lampor stämde resultatet väl överens med tidigare indikationer. Men för leksaker var efterlevnaden till och med lite sämre hos de dyrare leksakerna. Det kan bero på att dyrare leksaker, till exempel radiostyrda bilar och båtar, innehåller flera elektriska komponenter där bristerna oftast finns.

Projekten har visat att en relativt stor del av de elektriska och elektroniska produkterna på den svenska marknaden innehåller höga halter av bly, vilket är förbjudet i RoHS-direktivet. Reglerna har funnits sedan 2006 men resultaten visar att efterlevnaden av kraven fortfarande kan förbättras.

Ett miljöproblem

Innehållet av bly är framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfallet men kan även innebära hälsorisker såväl för konsumenter som i tillverknings- och avfallsleden.

Projektet har lett till att flera av de produkter som innehöll för höga halter av de miljö- och hälsofarliga ämnena har tagits bort från marknaden. Förhoppningsvis ska det även leda till att företagen förbättrar sina rutiner och kontrollerar sina leverantörer i högre utsträckning. Information om RoHS-reglerna och om Kemikalieinspektionens marknadskontroll har spridits till företag som hanterar elektriska och elektroniska produkter, både butiker och grossister. Flera av de inspekterade företagen är små och kunskapen om reglerna är ofta liten.

EU-projekt

Analyserna av de elektriska och elektroniska leksakerna ingick i ett EU-gemensamt projekt som har koordinerats av Nederländerna. Det syftade till att kontrollera efterlevnaden av kraven i RoHS-direktivet hos billiga elektriska och elektroniska leksaker. Resultatet av projektet i helhet ska publiceras under våren 2011.

Skapad
2011-03-10
Mer hos Kemikalieinspektionen
Relaterat

Tillsyn

Inspektionsprojekt

Kontakt

Frida Ramström
Inspektör