Om Produktregistret
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Om Produktregistret

För att minska hälso- och miljörisker med kemikalier krävs kunskap om kemiska produkter – var de finns och i vilka mängder de förekommer.

Produktregistret ger en överblick över användningen av kemikalier i Sverige och är därför ett viktigt verktyg för att kontrollera kemikalier och en hjälp till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Produktregistret är ett nationellt register som förs av Kemikalieinspek­tionen. Registret innehåller uppgifter om cirka 145 000 kemiska produkter och biotekniska organismer. Uppgifterna lämnas till registret av cirka 2 500 anmälningspliktiga företag och ger en bild över hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige.

De företag som har produkter registrerade i Produktregistret ska en gång om året lämna information om produkterna och kvantiteterna för föregående år med hjälp av den så kallade kvittenslistan. De måste också rapportera om produkter som har utgått, registrera nytillkomna produkter samt i förekommande fall  ändra information om produkternas kemiska sammansättningar. Den årliga kemikalieavgiften grundar sig på uppgifterna om kvantitet och antal produkter.

Det är viktigt att företagen lämnar den information som krävs i tid för att slippa betala en miljösanktionsavgift. Bestämmelser om detta finns i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

 

Underlag för samhällsinformation

Produktregistret samlar uppgifter om de kemiska produkternas funktion, användningsområde (bransch), hälso- och miljöfarlighetsklassificering, sammansättning och produktionsvolymer med mera.

Myndigheter, andra organisationer, forskare, media med flera använder uppgifter ur produktregistret. Inom Kemikalieinspektionen används upp­gifterna bland annat som underlag för inspektioner och riskbedömning. Sammanställningar och sökverktyget KemI-stat nås via statistiksidorna.

Alla uppgifter som hämtas ur Produktregistret hanteras enligt sekretesslagen.

Frågor om innehållet i enskilda produkter kan i första hand tillverkaren eller den som fört in produkten till Sverige besvara.

 

Statistik om Produktregistret

Uppdaterat 2014-01-09
Nyanmälda produkter under 2014 63
Antal produkter tillverkade i / förda in till Sverige 2013 89 436
Inregistrerade produkter totalt cirka 145 000

 

Nordiska produktregister

Produktregister finns även i Norge, Danmark och Finland. De nordiska produktregistren är inte kopplade till varandra men representanterna träffas några gånger per år för att utbyta erfarenheter.

Uppgifter om hur kemikalier används i Norden finns i den gemensamma databasen SPIN.

 

Senast granskad
2014-01-09
Skapad
2011-02-28
Kontakt

Produktregistret
Telefon: 08-519 41 183
Mån, tis, tors, fre 09:00-11:00,
ons 13:00-15:00
Fax: 08-82 55 08
produktregistret@kemi.se