Världsledande forskare...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Världsledande forskare om hormonstörande ämnen

20 augusti 2012

Toxikologiska rådets och Formas seminarium ”Why are we concerned about endocrine disruptors” hade flera världsledande forskare på plats. Seminariet ägde rum den 15 juni 2012 och över 200 personer kom för att lyssna.

– Hormonstörande ämnen har varit ett högaktuellt ämne i två årtionden och det pågår intensivt arbete inom området, inledde professor Åke Bergman från Stockholms universitet.

Björn Dufva från Miljödepartementet berättade om den svenska regeringens arbete i frågan. Han nämnde bland annat satsningen giftfri vardag, där Kemikalieinspektionen (KemI) fått 100 miljoner extra i fyra år, bland annat för att hjälpa industrin att byta ut de farligaste kemikalierna.
– Målet är att vi ska flytta oss från dagens situation där vi utsätts för många kemikalier hela tiden till ett läge där föräldrar ska känna sig säkra på att barnen inte utsätts för hormonstörande ämnen och andra farliga ämnen i vardagen, sa Björn Dufva.

Hormonsjukdomarna ökar

Professor Jerrold Heindel från National Institute of  Environmental Health Sciences i USA beskrev varför hormonstörande ämnen är så oroväckande; hormonsjukdomarna har ökat de senaste 20-40 åren. Bland annat har risken för leukemi, astma, autism, fetma och diabetes ökat. Även svårigheten att få barn ökar.

Han berättade vidare att 30 procent av de sjukdomar som drabbar människor orsakas av miljön snarare än av generna och att människan är extra känslig för påverkan under vissa perioder av livet. Graviditeten och förpuberteten är två sådana perioder.
– Vi vet inte exakt hur många hormonstörande ämnen det finns idag, men vi skulle kunna göra en lista över 800 ämnen som vi vet är hormonstörande, sa Jerrold Heindel.
 
Cynthia DeWit från Stockholms universitet berättade om hur människor och vilda djur utsätts för dessa ämnen och vilka de vanligaste exponeringskällorna är.

Vilda djur har påverkats

Andreas Kortenkamp och Susan Jobling från Brunel University i Storbritannien, visade resultat från försök på möss och exempel på hur vilda djur ändrat beteende och fysik. Utsläpp av läkemedel i våra vattendrag har till exempel påverkat hanfiskar som femininiserats och fått försämrade möjligheter att fortplanta sig.
 
Därefter följde en paneldiskussion där Sverige uppmanades trycka på för en mer kraftfull lagstiftning mot hormonstörande ämnen.
– Att England och Tyskland bara vill lagstifta om de allra värsta ämnena är ett recept för katastrof, sa professor Andreas Kortenkamp.

Särskilt känsliga perioder

Efter lunch föreläste Jorma Toppari från universitetet i Åbo, om särskilt känsliga perioder i ofödda barns liv och hur påverkan på manliga fortplantningsorgan visat sig. Anna-Maria Andersson från Köpenhamns universitetssjukhus visade resultat från undersökningar av ftalater i danska barns blod och Tracey Woodruff från University of California gick närmare in på hur kvinnlig fortplantning påverkas. Bland annat visar undersökningar att unga kvinnor har svårare att bli gravida idag än för 20 år sedan, något som kan ha ett samband med den ökade produktionen av kemikalier och exponeringen för dessa.

Thomas Zoeller från University of Massachusetts berättade om kopplingen mellan hormonstörande ämnen och sköldkörtelsjukdomar. Bruce Blumberg från University of California pratade om kopplingarna mellan miljögifter och fetma och Jane Muncke, forskare på Emhart-Glass pekade på vikten av att matförpackningar undersöks för att fastställa hur vi exponeras för hormonstörande ämnen.

Risker med matförpackningar

– Matförpackningar har hittills undervärderats som källa, men mer än 90 procent av de material som används i kontakt med mat är plast. Idag används mer än 50 kända hormonstörande ämnen lagligt i matförpackningar. Triklosan och bisfenol A är två av dem, sa Jane Muncke som avslutade med att konstatera:
– Det finns många frågor kvar som måste besvaras.

Arbete i Sverige och världen

Professor Helen Håkansson, Karolinska institutet, gav en översikt över den forskning om hormonstörande ämnen som pågår i Sverige. Dr Peter Korytar, från EU:s generaldirektorat för miljöfrågor (DG Miljö), berättade om pågående och planerade insatser inom EU när det gäller hormonstörande ämnen. Den konferens som anordnades i Bryssel den 11-12 juni samlade hela 350 deltagare. EU:s strategi för dessa ämnen är 13 år gammal, den ses nu över och i början av 2013 kommer en 400 sidor lång slutrapport att finnas på DG Miljös webbplats.
 
Agneta Sundén-Bylén, UNEP, redogjorde för UNEP:s syn och behovet av en samlande webbplats om hormonstörande ämnen. Dr Remi Bars, ECETOC, förmedlade industrins syn på hormonstörande ämnen.
– Om vi inte skiljer de ämnen med hög påverkan från de med lägre påverkan så får vi en ändlös lista på ämnen, sa han. Låt oss undvika polariserade positioner.
Jerker Ligthart från Internationella kemikaliesekretariatet Chemsec fick också plats bland de många talarna.
– Vi har information att agera och vi vill se mer lagstiftning om farliga kemikalier, var hans budskap.
 
Ing-Marie Olsson, KemI, och moderator Åke Bergman fick de avslutande orden. Ing-Marie Olsson pekade bland annat på behovet av bättre nätverk och att KemI vill medverka till att föra in fler hormonstörande ämnen i Reach.

Tidigare seminarium
Mer om Toxikologiska rådet
Program

Why are we concerned about endocrine disruptors?

Från Ordboken
  • Hormonstörande -

    Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

  • Reach -

    Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
    Förordning (EG) nr 1907/2006.
    System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Kontakt