Nya regler för växtsky...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nya regler för växtskyddsmedel

18 maj 2011

Den 14 juni 2011 börjar nya regler för växtskyddsmedel gälla i EU. Växtskyddsmedel är sådana bekämpningsmedel som främst används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Syftet med den nya växtskyddsmedelsförordningen är i första hand att säkerställa en hög skyddsnivå för både människor och djurs hälsa och för miljön. Samtidigt ska de nya reglerna ta bort de handelshinder för växtskyddsmedel som finns mellan medlemsstaterna.

Vissa ämnen förbjuds

En nyhet är att ämnen som är cancerframkallande eller påverkar arvsmassan (mutagena) eller fortplantningen (reproduktionstoxiska) inte längre får användas i växtskyddsmedel annat än i undantagsfall. Detsamma gäller hormonstörande och särskilt miljöfarliga ämnen.

Farliga ämnen ska bytas ut

Ämnen med vissa andra, inte fullt lika allvarliga hälso- och miljöegenskaper, ska identifieras som kandidatämnen. När ett land granskar ansökningar om att släppa ut växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen ska en jämförelse göras med andra medel och metoder för att se om medlet går att byta ut. Detta brukar kallas för substitutionsprincipen. Senast den 14 december 2013 ska EU-kommissionen upprätta en förteckning över kandidatämnen.

Zonsamarbete

Nytt är också att EU:s länder delats upp i tre zoner. Sverige tillhör den norra zonen tillsammans med Danmark, Estland, Finland, Lettland och Litauen. Länderna inom varje zon ska samarbeta om utvärdering och riskbedömning av växtskyddsmedel. Det slutgiltiga beslutet om ett medel ska godkännas görs dock av varje enskilt land. Vid sådana beslut kan länderna ställa egna villkor för att minska riskerna. Ett EU-land kan vägra att godkänna ett medel om specifika förhållanden i landet gör att användningen av ett medel kan leda till oacceptabla risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön. Medel som används i växthus och för behandling av utsäde ska emellertid utvärderas av ett land för hela EU.

Nya möjligheter för odlare

En nyhet är att yrkesmässiga användare kan ansöka om så kallat ömsesidigt erkännande av ett växtskyddsmedel för ett mindre användningsområde. Det betyder att man kan ansöka om godkännande för ett medel som är godkänt för samma användning i ett annat EU-land.

Liksom idag kan yrkesmässiga användare begära att ett godkännande i Sverige utvidgas till att gälla även mindre användningsområden. Men då måste användningen vara av begränsad karaktär och av allmänt intresse. Miljön och människors och djurs hälsa får inte heller påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Parallellhandel

Om någon vill föra in ett växtskyddsmedel från en annan medlemsstat och sälja på den svenska marknaden så kan den nya förordningen tillåta det. Varje medlemsstat måste godkänna parallellinförsel från andra medlemsstater under förutsättning att man kan visa att medlet som förs in är identiskt med ett som redan är godkänt i Sverige.

Övergångsregler

Under en ca fem år lång övergångsperiod kommer vissa beslut att fattas med stöd av tidigare lagstiftning. Det gäller bland annat godkännanden av verksamma ämnen som ännu inte slutgiltigt prövats enligt översynsprogrammet i växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EEG. Det gäller också alla ansökningar om produktgodkännanden av växtskyddsmedel som lämnats in före den 14 juni 2011 och de ansökningar om förnyat godkännande som ska prövas för första gången enligt de enhetliga principerna i växtskyddsmedelsdirektivet.

Avgifter

I samband med den nya förordningen ses de svenska reglerna om avgifter över. Mer information publiceras på KemI:s webbplats när beslut har tagits av regeringen.

Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009

Ansökningsblanketter

Nya blanketter publiceras på KemI:s webbplats i juni 2011.

Lagar

De nya reglerna har formen av en EU-förordning och gäller direkt. De ska inte överföras till svenska lagar. Den nya växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 ersätter växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EG. 

Prövningen av växtskyddsmedel

De grundläggande kraven för om ett växtskyddsmedel ska få säljas och användas i Sverige finns kvar i den nya EU-förordningen. Det är industrin som ska visa att det finns en säker användning av medlen.

Kontakt

Margareta Persson
Myndighetsexpert


Peter Bergkvist
Strategisk rådgivare