KemI föreslår ändrade ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI föreslår ändrade regler för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter

1 mars 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) har sett över de svenska reglerna som gäller tillstånd för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter och lämnar idag en rapport till regeringen med förslag på förändringar.

- Den största förändringen är att vi föreslår att tillståndsplikten för yrkesmässig försäljning tas bort och ersätts av anmälningsplikt och kunskapskrav, säger Susanne Classon, jurist på Kemikalieinspektionen.

Förslaget innebär att den som säljer särskilt farliga kemiska produkter ska anmäla sin verksamhet till kommunen och utse en kemikalieansvarig som ska ha dokumenterad kunskap om riskerna med produkterna och om gällande regler.

KemI bedömer att sådana regler ger en högre skyddsnivå eftersom det bör leda till en generell kunskapshöjning. (Denna förändring skulle dock inte gälla sådana företag som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet och som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken eller tillståndspliktiga enligt Sevesolagstiftningen och som omfattas av kraven i 7 a § förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.)

Vilka kemiska produkter räknas som särskilt farliga?

Särskilt farliga kemiska produkter är sådana som kan vara dödliga vid förtäring, inandning eller hudkontakt, till exempel cyanväte och fluorvätesyra. Även produkter som i ett längre perspektiv är mycket farliga på så sätt att de kan orsaka cancer, ge ärftliga genetiska skador, fosterskador eller nedsatt fortplantningsförmåga eller andra allvarliga hälsoskador räknas som särskilt farliga. Starkt frätande produkter ingår också i gruppen.

Övriga förslag i korthet:

  • Tillståndsplikten blir kvar för privatpersoner som vill hantera särskilt farliga kemiska produkter. En privatperson kan få tillstånd att hantera en särskilt farlig kemisk produkt om han eller hon kan visa att produkten kan hanteras på ett säkert sätt och visa att det finns behov av produkten för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.
  • Starkt frätande produkter bör även i fortsättningen omfattas av de regler som gäller för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Reglerna för frätande produkter skiljer sig åt beroende på om det gäller yrkesmässig eller privat användning. Vissa förändringar gentemot dagens regler föreslås även här.

 

Rapport 2/12 Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m

Relaterat dokument

Rapport 2/12 Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Från Ordboken
  • Kemikalie/kemisk produkt -

    Kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, dvs. bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, dvs. alla övriga produkter.

Kontakt

Susanne Classon
Jurist
08-519 41 367


Christophe Kellner
Jurist
08-519 41 331