Gräsbevuxen zon kring ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Gräsbevuxen zon kring åkrar ska minska risker

22 december 2010

Kemikalieinspektionen har godkänt växtskyddsmedlet Proline trots att det är mycket giftigt för fisk.

För att minska risken för fiskarna ställs krav på att det måste finnas permanent gräsbevuxna zoner för att minska avrinningen från de fält som sprutas. På så sätt kan näraliggande vattenområden skyddas.

Proline (med det verksamma ämnet protiokonazole) används mot svampangrepp i stråsäd och oljeväxter.

Vid riskbedömningen av Proline visade det sig att fiskar är väldigt känsliga. Det verksamma ämnet påverkar fiskars fortplantning och förstör käkarna hos fiskyngel redan vid låga koncentrationer. Bedömningen visar att skador inte kan uteslutas vid de låga koncentrationer som finns i avrinningsvatten.

En gräsbevuxen zon längs med vattendrag eller runt om en damm stoppar upp avrinningsvattnet och hindrar att bekämpningsmedlet når vatten där det kan ställa till skada.

Kemikalieinspektionen känner till att avrinning från åkermark inte sker till alla vattendrag som gränsar till åkermark. Samtidigt har myndigheten inte funnit någon annan generell riskhanteringsåtgärd som med säkerhet skulle minska avrinningen. Alternativet hade varit att avslå begäran om att få produkten godkänd.

Beslutet är inte optimalt ur bland annat kostnadssynpunkt och KemI kommer därför att tillsammans med bland annat Jordbruksverket och Naturvårdsverket att arbeta för att utveckla mer kostnadseffektiva riskhanteringsåtgärder för produkter där avrinning kan ställa till problem.

Systemet med permanent gräsbevuxna zoner tillämpas även i Tyskland och i Frankrike.