Dom från miljödomstole...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Dom från miljödomstolen efter överklagande av KemI:s beslut om myggbekämpning

23 juni 2011

Efter ansökan av Nedre Dalälven Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) beslutade Kemikalieinspektionen (KemI) den 6 maj 2011 att medge dispens från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg samt, efter regeringens tillåtelse, tillstånd för att bedriva bekämpningsverksamhet i vissa Natura 2000-områden för myggbekämpning i delar av Nedre Dalälvsområdet. KemI:s beslut förenades med villkor om att sökanden ska vidta vissa åtgärder för uppföljning.

NEDAB överklagade KemI:s beslut till mark- och miljödomstolen och yrkade bland annat att villkoren om uppföljning skulle bortfalla i sin helhet eller delvis.

Domstolen meddelade sin dom den 23 juni 2011 och ändrade det överklagade beslutet på så sätt att villkoren för uppföljning kompletterades med tillägget att verksamhetsutövaren, vid den närmare utformningen av uppföljningsåtgärderna, ska samråda med den operativa tillsynsmyndigheten. Operativa tillsynsmyndigheter för användningen av bekämpningsmedel är länsstyrelser och kommuner. Domstolens dom vinner laga kraft om överklagande inte sker senast den 14 juli 2011.

 

Kontakt

Kersti Gustafsson
Vetenskaplig rådgivare


Anna Olsson
Jurist