Åtta nya ämnen på kand...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Åtta nya ämnen på kandidatförteckningen

15 december 2010

Den 15 december 2010 förde Echa upp åtta nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper. 

De ämnen som förts upp är: 

 • Kromtrioxid,  syror som tillverkats av kromtrioxid och dess oligomerer, kobolt (II) sulfat, kobolt (II) dinitrat, kobolt (II) karbonat, kobolt (II) diacetat, 2-metoxietanol och 2-etoxietanol.

De två sistnämnda är så kallade glykoletrar som används som lösningsmedel i färg. Kromföreningarna används som träskyddsmedel och till ytbehandling av metall. Det gör även de flesta av koboltföreningarna.

Åtta av elva ämnen förs upp på listan

Elva nya ämnen hade föreslagits av EU:s medlemsländer men bara åtta av dem fördes upp på kandidatförteckningen. Övriga tre, tre olika former av triklorbensen, avslogs eftersom Echas medlemsstatskommitté inte ansåg att den information som finns idag räcker för att avgöra om ämnena är långlivade, bioackumulerande och giftiga.

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.

Uppdatering av bilaga XIV

Kommittén har också uttalat sitt stöd för Echas förslag till uppdatering av bilaga XIV i Reach. Det betyder att följande åtta ämnen på kandidatförteckningen i framtiden kan komma att kräva tillstånd för att få användas inom EU: 

 • diisobutylftalat (DIBP), diarseniktrioxid, diarsenikpentoxid, blykromat, blysulfokromat (C.I. Pigment yellow 34), blykromatmolybdatsulfat (C.I. Pigment red 104), tri(2-kloretyl)fosfat och 2,4-dinitrotoluen.

Kommittén och Echa är överens om att det inte finns några skäl att rekommendera undantag från kravet att söka tillstånd för dessa ämnen.
Slutgiltigt beslut om ämnena ska föras in på bilaga XIV tas av Europeiska kommissionen.

 

Från Ordboken
 • Reach -

  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
  Förordning (EG) nr 1907/2006.
  System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

 • PBT -

  Persistent, Bioaccumulative, Toxic.
  Kemikalier med PBT-egenskaper är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska).
  Se även vPvB.