Andra tekniska anpassn...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Andra tekniska anpassningen av CLP-förordningen

31 mars 2011

Andra tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP2) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning.

Genom förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) harmoniseras bestämmelserna och kriterier­na för klassificering och märkning av ämnen, blandningar och vissa särskilda föremål i Europeiska unionen. I den förordningen tas det hänsyn till Förenta nationernas globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Klassificeringskriterierna och märkningsreglerna i GHS granskas regelbundet på FN-nivå. Den tredje omarbetade utgåvan av GHS antogs i december 2008 av FN:s expertkommitté för transport av farligt gods och det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (CETDG/GHS). Den innehåller bland annat ändringar beträffande bestämmelserna för tilldelning av faroangivelser och märkning av små förpackningar, nya underkategorier för luftvägs- och hudsensibilisering, revidering av klassificerings­kriterierna för skadliga långtidseffekter (kronisk toxicitet) för vattenmiljön och en ny faroklass för ämnen och blandningar som är farliga för ozonskiktet. Det är därför nödvändigt att anpassa de tekniska bestämmelserna och kriterierna i bilagorna till förordning (EG) nr 1272/2008 till den tredje omarbetade utgåvan av GHS.

GHS gör det möjligt för myndigheterna anta bestämmelser om ytterligare uppgifter på etiketten för att skydda individer som redan sensibiliserats för ett bestämt kemiskt ämne som kan framkalla en reaktion vid mycket låg koncentration. Genom ATP2 införs i CLP krav på att namnet på ett sådant ämne ska läggas till på märkningen även om det förekommer i mycket låga koncentrationer i en blandning.

Även terminologin i olika bestämmelser i bilagorna och vissa tekniska kriterier ändras för att underlätta aktörernas och tillsynsmyndigheternas genomförande, förbättra lagtextens enhetlighet och skapa större klarhet. Reglerna kring piktogrammets storlek på etiketten förtydligas. En möjlighet att inte behöva ange piktogram GHS04 (gasflaskan) om GHS02 (flamma) eller GHS06 (dödskalle med benknotor) anges skrivs in i artikel 26.1.

ATP2 träder ikraft tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska gälla för ämnen från och med den 1 december 2012 och för blandningar från och med den 1 juni 2015, men får tillämpas tidigare.


Hämta ATP2 (kommissionens förordning (EU) nr 286/2011)

Från Ordboken
  • CLP -

    Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.