851 kemiska produkter ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

800 produkter plockades bort från hyllorna

28 oktober 2010

KemI har tillsammans med Sveriges kommuner under 2009 och 2010 granskat kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln.

129 kommuner deltog i projektet. Inriktningen var främst att kontrollera att kemiska produkter som har klassificerats som farliga för hälsa och miljö uppfyller kraven på märkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Vad är en kemisk produkt?

Kemiska produkter är kemiska ämnen, eller blandningar av ämnen, där ämnet eller ämnena och deras egenskaper är det primära. Textiltvättmedel, rengöringsmedel, motoroljor och tändvätskor är några exempel. Produkter där istället formen eller designen är det primära kallas för varor, även om dessa också innehåller kemiska ämnen. Exempel på varor är tv-apparater, datorer och kläder.

De vanligaste bristerna

45 000 produkter granskades och 851 produkter rensades bort från hyllorna. Totalt hade 3 procent av produkterna brister i märkning och förslutning. Vid ett liknande projekt som genomfördes 2006 var motsvarande siffra 6 procent.

De vanligaste bristerna var att barnskyddande förslutning inte fungerade och att kännbar varningsmärkning saknades. Av de totalt 1282 produkter som kommunerna rapporterade in som bristfälliga hade 35 procent bristande barnskydd, 34 procent saknade kännbar varningsmärkning, 23 procent saknade svensk märkning, 7 procent saknade helt barnskyddande förslutning och 6 procent var tvättmedel med för hög fosforhalt.

Så hanterar butikerna kemikalier

Projektet innebar inte bara kontroll av produkter utan även butikernas rutiner i hantering och kontroll av kemiska produkter. Resultatet visar att bara en tredjedel av butikerna kontrollerar att produkter som levereras har barnskydd och kännbar varningsmärkning i de fall det krävs. Fyra av tio butiker gör egna stickprovskontroller för att säkerställa att barnskydden fungerar.

De flesta butiker (61 procent) uppger att de förvarar farliga kemiska produkter svåråtkomligt för barn och 99 av 100 förvarar kemiska varor åtskilt från livsmedel.

Bara ett fåtal butiker (3 procent) säljer produkter som det krävs tillstånd för att hantera, men av dessa uppger en tredjedel att de inte har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen att göra detta, knappt hälften av butikerna kollar om köparen har tillstånd att hantera produkten och en tredjedel uppger att de inte förvarar produkterna oåtkomliga för obehöriga.

Fakta om projektet: 129 kommuner deltog, 1 378 butiker inspekterades, 44 478 produkter kontrollerades, 3 procent av produkterna (1282 stycken) hade brister i märkning och barnskydd.

Kommunerna vidtog följande åtgärder efter inspektion: 851 produkter plockades bort från hyllorna, för 397 produkter utdömdes butikerna att betala miljösanktionsavgift, 140 produkter ledde till åtalsanmälan och 28 produkter belades med förbud.

 

Läs och ladda ner PM 5/10 (PDF, 1006 kB)

Mer information om projektet