Tretton nya ämnen på k...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tretton nya ämnen på kandidatförteckningen

25 juni 2012

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lagt till tretton nya ämnen på kandidatförteckningen över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

De ämnen som har förts upp på listan är:

 • [4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryli-den]cyklo-hexa-2,5-dien-1-yliden]dimetyl-ammoniumklorid, C.I. Basic Violet 3, CAS-nr: 548-62-9
 • 4,4'-Bis(dimetylamino) benzofenon, Michlers keton, CAS-nr:90-94-8
 • 4,4'-Bis(dimetylamino) difenylmetan, Michlers bas, CAS-nr:101-61-1
 • α,α-Bis[4-(dimety-lamino)fenyl]-4 feny-lamino)naftalen-1-metanol, C.I. Solvent Blue 4, CAS-nr: 6786-83-0
 • 4,4'-Bis(dimetylamino)-4''-(metylamino) benzenmetanol, CAS-nr:561-41-1
 • 1,2,-Bis(2-metoxietoxi)etan (TEGDME), CAS-nr: 112-49-2
 • Blymetansulfonat, CAS-nr: 17570-76-2
 • Bortrioxid, CAS-nr:1303-86-2
 • 1,2- dimetoxietan (EGDME), CAS-nr: 110-71-4
 • [4-[[4-Fenylamino-4-(dimety lamino)fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden] dimetylammonium klorid, C.I. Basic Blue 26, CAS-nr: 2580-56-5
 • Formamid, CAS-nt:75-12-7
 • 1,3,5-Tris(oxiranylmetyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion TGIC Triglycidy-lisocyanurat, CAS-nr: 2451-62-9
 • 1,3,5-Tris[(2R)-oxiranylmetyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion β-TGIC β-Triglycidyliso-cyanurat, CAS-nr: 59653-74-6

Läs mer om hur dessa ämnen används i KemI:s sammanställning över ämnen på kandidatförteckningen 

Vad är kandidatlistan?

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan. Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt. Det ställs krav på information, anmälan och tillstånd.

Läs mer om kandidatförteckningen.

Läs mer

Ämnen på kandidatförteckningen, användningsområden med mera

Från Ordboken
 • Reach -

  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
  Förordning (EG) nr 1907/2006.
  System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.