Andra myndigheter
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Andra myndigheter

Tillsynen av kemikalier i Sverige är uppdelad på olika myndigheter beroende av till exempel produktens användningsområde eller fas i kemikaliens livscykel. Den här översikten hjälper dig att hitta rätt.

 

Myndigheter

Område/Myndighet

Beskrivning

Kemiska ämnen och produkter

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsyns­myndighet för kemiska produkter och biotekniska organismer. KemI svarar för tillsynen över tillverkare och importörer av kemiska produkter och varor med avseende på produkternas och varornas miljö- och hälsofarliga egenskaper.

I KemI:s produktregister finns uppgifter om kemiska ämnen och produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige.

Det är KemI som granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får säljas. 

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB)

MSB är en myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB ersatte Räddningsverket, Krisberedskapsmyn­digheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som avvecklades den 31 december 2008.

MSB är tillsyns- och expert­myndighet för kemiska produkters brandfarliga, oxiderande och explosiva egenskaper.

MSB utövar tillsyn över tillverkare och importörer som sätter ut kemiska produkter och varor på marknaden med avseende på produkternas och varornas brand­farliga, oxiderande och explosiva egenskaper.

MSB svarar även för tillsynsvägledning avseende frågor om produkter och varor med dessa egenskaper.

www.msb.se

Kemiska risker i arbetslivet

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har hand om kemiska risker i arbetslivet.

Verket ser till att arbetsgivaren följer de krav på arbetsmiljön som arbetsmiljölagen och avtal ställer. Myndigheten gör inspektioner på arbetsplatser.

www.av.se

Kemikalier i jordbruket

Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar bland annat med rådgivning och utbildning vid användning av bekämpningsmedel och utfärdar föreskrifter om kunskapskrav för användning av växtskyddsmedel, om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter, om emballage för betat utsäde, samt föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag med mera för funktionstest av lantbrukssprutor.

www.jordbruksverket.se

Kemikalier i livsmedel

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har hand om frågor som rör kemika­lier i livsmedel. Verket övervakar bland annat att vår mat och vårt dricksvatten inte innehåller otillåtna halter av rester från bekämpningsmedel.

www.livsmedelsverket.se

Kemikalier i läkemedel, kosmetiska och hygieniska produkter

Läkemedelverket

Läkemedelsverkets uppgifter är bland annat att godkänna humana och veterinära läkemedel samt naturläkemedel. De kontrollerar också kosmetiska och hygieniska produkter som är avsedda för människor.

Kosmetiska och hygieniska produkter som är avsedda för djur är kemiska produkter som Kemikalieinspek­tionen har tillsynsansvar för.

www.lakemedelsverket.se

Kemikalier på väg

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB)

MSB har hand om frågor rörande transport av farligt gods. MSB har även tillsynsansvar när det gäller säkerhetsrådgivare, vilket avsändare och transportörer av farligt gods ska ha.

www.msb.se

Kemikalier som avfall

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och din kommun ansvarar för hur avfall ska tas om hand. Naturvårdsverket har också givit ut regler som talar om hur man får sprida bekämpningsmedel i jordbruket.

www.naturvardsverket.se

Konsumentprodukter

Konsumentverket

Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produkt­säkerhetslagen enligt vilken varor och tjänster som erbjuds konsumenter ska vara säkra. Tillsyn av konsumentprodukters kemiska egenskaper sker i samarbete med Kemikalieinspektionen.

www.konsumentverket.se

Lokala förhållanden

Kommunerna

Miljönämnden i din kommun och den lokala räddnings­tjänsten känner till förhållandena på din ort. Miljönämnderna har lokalt tillsynsansvar över både kemiska produkter och livsmedelshanteringen.

Kommunadresser

Förgiftningstillbud

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen besvarar frågor om akuta förgiftningar dygnet runt. Ring 112 och begär Giftinformation, om du misstänker ett förgiftningsfall.

www.giftinformation.se

Skapad
2011-02-12