Tillstånd (Reach bilag...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillstånd (Reach bilaga XIV)

Ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper får i vissa fall inte användas utan tillstånd. Vid tillståndspröv­ningen av sådana kemikalier ska säkrare alternativ övervägas. Om alternativen är ekonomiskt eller tekniskt rimliga ska de farliga ämnena bytas ut. Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa tar fram en så kallad kandidatförteckning med ämnen som kan bli föremål för tillståndsprövning. Ämnen som är föremål för tillstånds­prövning publiceras i bilaga XIV till Reach.

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter att gälla även efter att ett ämne har förts in i bilaga XIV.

Ytterligare åtta ämnen har förts in i bilaga XIV för tillståndsprövning.

Bilaga XIV - användningsområden med mera.

Läs mer om tillståndsprövning.

Läs mer om tillståndsprövning på Echas webbplats.

Se Echas video om tillståndansökan.

Echas vägledningsdokument om vad en ansökan för tillståndsprövning ska innehålla.

 

Undantag från krav på tillstånd i Reach-förordningen

När ett ämne har förts upp på bilaga XIV till Reach innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd från den europeiska kemikalie­myndigheten Echa. I bilaga XIV anges ett slutdatum för när ämnet inte får användas utan tillstånd samt ett datum för när ansökan om tillstånd ska ha kommit in till Echa. Dessutom kan specifika användningsområden för ett enskilt ämne undantas tillstånds­kravet. I sådana fall anges det undantagna användningsområdet tillsammans med ämnet i bilaga XIV.

Utöver eventuella undantag för specifika användningsområden för ett enskilt ämne finns några generella undantag från tillståndskravet för vissa ämnen och användnings­områden.

1. Följande ämnen och användningar av ämnen är undantagna från kravet på tillstånd:

 • Användning av ämnen i humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG (artikel 2.5a).
 • Användning av ämnen i livsmedel eller djurfoder som omfattas av förordning (EG) 178/2002, inklusive vid användning som tillsats eller aromämne i livsmedel enligt direktiv 89/107/EEG respektive 88/388/EEG samt användning som djurfodertillsats eller i djurfoder enligt förordning (EG) nr 1831/2003 respektive direktiv 82/4717EEG (artikel 2.5b).
 • Isolerade intermediärer som används på plats och isolerade intermediärer som transporteras. (Definitioner av isolerade intermediärer som används på plats samt isolerade intermediärer som transporteras finns i artikel 3.15)
 • Användning av ämnen i vetenskaplig forskning och utveckling. Om undantaget även gäller för produkt- och processinriktad forskning och utveckling ska det anges särskilt i bilaga XIV samt vilken maximal mängd som undantaget gäller för (artikel 56.3). Om inte, gäller tillståndsplikten.
 • Användning i växtskyddsmedel enligt direktiv 91/414/EEG (artikel 56.4a).
 • Användning i biocidprodukter enligt direktiv 98/8/EG (artikel 56.4b).
 • Användning som motorbränsle enligt direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (artikel 56.4c).
 • Användning av mineraloljeprodukter som bränsle i mobila eller fasta
  förbränningsanläggningar och användning som bränsle i slutna system (artikel 56.4d).

2. Följande ämnen som omfattas av tillståndskravet endast på grund av att de uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c eller därför att de har identifierats i enlighet med artikel 57 f enbart på grund av hälsofaran är undantagna från tillståndskravet:

 • Användning i kosmetiska produkter enligt direktiv 76/768/EEG (artikel 56.5a).
 • Användning i material som kommer i kontakt med livsmedel enligt förordning (EG) nr 1935/2004 (artikel 56.5b).

3. Följande ämnen som omfattas av tillståndskravet på grund av att de uppfyller kriterierna i artikel 57 enbart på grund av hälsofaran är undantagna från tillståndskravet:

 • Användning i medicintekniska produkter enligt direktiv 93/42/EEG (artikel 60.2).
 • Användning i medicintekniska produkter för implantation enligt direktiv 90/385/EEG (artikel 60.2).
 • Användning in medicintekniska produkter för vitro-diagnostik enligt direktiv 98/79/EEG (artikel 60.2).

4. I följande fall är ämnen när de ingår i en blandning undantagna från tillståndskrav:

 • Ämnen som avses i artikel 57 d, e och f, under en koncentrationsgräns på 0,1 viktprocent (artikel 56.6a).
 • Alla andra ämnen, under de lägsta koncentrationsgränser enligt direktiv 1999/45/EG eller del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som leder till att blandningen klassificeras som farlig (artikel 56.6b).
Senast granskad
2013-05-08
Skapad
2011-03-20