Frågor och svar om Reach
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Frågor och svar om Reach

Frågor och svar om Reach är uppdelade i följande kategorier:
(länkarna nedan leder till olika avsnitt på den här sidan)

Företagens roller och ansvar

Förhandsregistrering

Forum för informationsutbyte (SIEF)

Registrering i Reach

Information i distributionskedjan

Tillståndsprövning

Ämnen i varor

Övrigt

 

Företagens roller och ansvar

Är man en importör eller en nedströmsanvändare om man köper ett ämne från Norge eller Schweiz?

Hur definieras en importör enligt Reach?

 

Förhandsregistrering

Vad händer om ett infasningsämne inte har förhandsregistrerats senast den 1 december 2008?

Kan nedströmsanvändare fortsätta att använda ett ämne som inte har blivit förhandsregistrerat?

Hur får jag reda på om ett ämne är förhandsregistrerat?

Går det att utnyttja övergångsbestämmelserna för infasningsämnen, trots att ämnet inte har förhandsregistrerats senast den 1 december 2008?

 

Forum för informationsutbyte (SIEF)

Jag har förhandsregistrerat ett ämne som jag inte har för avsikt att registrera. Kan jag bli medlem i ett Forum?

Vad är skillnaden mellan ett Forum och konsortium eller andra sätt att samarbeta?

Vem har skyldighet att göra en förfrågan till Echa innan registrering och av vilket skäl ska förfrågan göras?

Vem kan bli datainnehavare i ett Forum?

Är det möjligt att lämna ett Forum? Om inte - vad händer om ett företag upphör med sina aktiviteter som rör ett ämne som har förhandsregistrerats?

Hur kan kostnaderna delas?

Måste registranterna lämna in alla data om ett ämne gemensamt?

Hur kan kommunikationen inom ett Forum underlättas?

Hur administreras ett Forum?

Jag har av en SIEF Formation Facilitator (en person som leder arbetet med att bilda ett Forum) blivit ombedd att betala en avgift. Är jag skyldig att betala en avgift?

Hur skiljer sig rollen mellan en SIEF Formation Facilitator ("SFF" - en person som leder arbetet med att bilda ett Forum) och den Ledande registranten (LR)?

Måste jag bli medlem i ett för-Forum för att få registrera ett infasningsämne?

Vilken roll har Echa vid bildandet av ett Forum?

Vad är syftet med ett Forum för informationsutbyte?

Vad är syftet med att gemensamt utnyttja data?

 

Registrering i Reach

Ska ämnen som tillverkas inom EU eller importeras till EU registreras om ämnet exporteras?

Ska polymerer registreras?

Vad kostar det att registrera ett ämne?

Hur görs en registrering och behövs IUCLID 5?

Hur beräknas mängden per år av ett ämne som ska registreras?

Vad gäller för nya ämnen som släpptes ut på marknaden innan registreringsskyldigheterna enligt Reach började gälla (1 juni 2008)?

Vilka ämnen ska registreras?

Vem är registrant när det gäller multinationella företag?

Vem ska registrera?

Kan en "enda representant" representera fler än ett företag?

Finns det ett speciellt förfaringssätt för att utse "enda representanter"?

Vem kan bli utsedd till "enda representant"?

Vilka skyldigheter har företag utanför EU?

Omfattas ämnen i nanoskala av Reach-förordningen?

Är ämnen som förekommer i naturen registreringspliktiga?

Omfattas ämnen som används i biocider och växtskyddsmedel av Reach-förordningen?

Ska metaller och metallegeringar som till exempel rostfritt stål registreras?

Kommer restprodukter, till exempel aska och slagg, att omfattas av reglerna om registrering i Reach om de återanvänds som till exempel fyllnadsmaterial?

 

Information i distributionskedjan

Vi tillverkar ämnen och blandningar och sätter ut dem på marknaden. Kan vi utesluta de fyra sista siffrorna i registreringsnumret i våra säkerhetsdatablad?

På vilket språk ska säkerhetsdatabladet tillhandahållas?

Vem är skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad enligt Reach?

Vad innebär ändringen av bilaga II i Reach (säkerhetsdatablad)?

 

Tillståndsprövning

Finns det några ämnen som redan i dag är föremål för tillståndsprövning?

 

Ämnen i varor

Vilken information har jag som konsument rätt att få om kemikalier i varor som jag köper?

Vilka skyldigheter har jag som säljer varor till konsumenter?

Vilka skyldigheter har jag som säljer varor till yrkesmässiga användare?

Räknas våtservetter för rengöring av ytor som en vara som avger ett kemiskt ämne?

När övergår en metallegering (till exempel rostfritt stål) från att betraktas som en kemisk blandning till att betraktas som en vara?

Vilka skyldigheter har de som tillverkar, importerar och säljer varor?

Hur kan man skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig avgivning av ämnen från varor?

När måste ämnen som ingår i varor anmälas till Echa?

Ska ämnen som ingår i varor registreras?

 

Övrigt

I vilka områden/länder gäller Reach?

Hur kommer skyldigheten att göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister att påverkas av Reach?