Tillstånd för särskilt...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd.

Det krävs tillstånd för att:

  1. hantera särskilt farliga kemiska produkter, om hanteringen inte är yrkesmässig, eller
  2. yrkesmässigt överlåta särskilt farliga kemiska produkter.

Särskilt farliga kemiska produkter är sådana som:
 
a) vid klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter tillhör någon av faroklasserna:

Farosymbol för giftig eller mycket giftig: Dödskalle.Mycket giftig, Giftig

Farosymbol: Dödskalle.
Farobeteckning: Mycket giftig respektive Giftig.

 

 

Farosymbol för giftig eller mycket giftig: Dödskalle.Cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk

Farosymbol: Dödskalle.
Farobeteckning: Ingen farobeteckning.

 

Farosymbolen: FrätandeFrätande

Farosymbol: Frätsymbol.
Farobeteckning: Frätande.

OBS! Gäller endast produkter med riskfrasen Starkt frätande.

 

b) vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör någon av faroklasserna och farokategorierna:

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.

Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och/eller 3

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.
Signalord: Fara. 

 

 

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.

Cancerogenicitet i farokategori 1A eller 1B, Mutagenicitet i könsceller i farokategori 1A eller 1B eller Reproduktionstoxicitet i farokategori 1A eller 1B

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.
Signalord: Fara. 

 

 

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.Specifik organtoxicitet - enstaka exponering i farokategori 1 eller Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i farokategori 1

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.
Signalord: Fara.

 

 

Faropiktogram GHS05: Frätande.Frätande i farokategori 1A

Faropiktogram GHS05: Frätande.
Signalord: Fara.

 

 

 

Tillstånd från Länsstyrelsen

Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Det gäller i regel fem år.

Företagen ansvarar själva för att söka om tillstånd och att hålla reda på när det behöver förnyas. Länsstyrelsen kan försäkra sig om att den som söker tillståndet har tillräcklig kompetens för att hantera produkterna, att lokalerna är korrekt utformade etc. Länsstyrelsen har även möjlighet att ställa villkor i tillståndet och återkalla ett givet tillstånd.

Läs mer om ansökan om tillstånd för överlåtelse och hantering av särskilt farliga kemiska ämnen på Länsstyrelsens webbplats.

Undantaget från tillståndskravet är

  • försäljning av natrium- och kaliumhydroxid, kromater, stenkolstjära, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, eldningsoljor eller ammoniakgas avsedd som kylmedel i kylsystem för fritidsbåtar.
  • bränslen avsedda för motordrift (förutom för yrkesmässig överlåtelse av metanol)
  • privat användning av metanol. (OBS! Säljaren måste ha tillstånd).

Anteckningsskyldighet

Den som säljer tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar över

  • datum för försäljningen,
  • produktens namn och volym,
  • vem som köpt produkten och dennes adress,
  • om köparen är yrkesmässig eller privat.

De produkter som undantas från tillståndsplikten är även undantagna från anteckningsplikten. För metanolförsäljning ska dock anteckningar föras. För de produkter som kräver tillstånd enbart på grund av sina starkt frätande egenskaper (till exempel koncentrerade syror) behöver inte anteckningar föras.

Kemikalieinspektionen har under 2011 haft ett regeringsuppdrag att se över dessa regler. I rapporten till regeringen föreslår Kemikalieinspektionen förändringar av reglerna. För mer information, se Rapport 2/12.

Även undantagen håller på att ses över av Kemikalieinspektionen.

Senast granskad
2013-02-21
Skapad
2011-03-09