Ämnen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Direktiv 67/548/EEG - ämnesdirektivet

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 67/548/EEG. 

Direktiv 2006/121/EG om ändringar av direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Reach-förordningen.

Konsoliderad författningstext

Direktivets bilagor och en inofficiell, konsoliderad textversion finns på miljödirektoratets webbplats

Ämnesdirektivets nio bilagor 

Bilaga I. Har utgått. En förteckning över ämnen med EG-harmoniserad klassificering och märkning finns i del 3 i bilaga VI till CLP-förordningen.

Bilaga II. Farosymboler och farobeteckningar.

Bilaga III. Riskfraser.

Bilaga IV. Skyddsfraser

Bilaga V. Har utgått. Testmetoder finns i förordning (EG)  nr 440/2008 om testmetoder.

Bilaga VI. Allmänna klassificerings- och märkningskrav för farliga ämnen. Innehåller kriterier för klassificering och märkning baserat på data.

Bilaga VII. Har utgått.

Bilaga VIII. Har utgått.

Bilaga IX. Bestämmelser om barnskyddande förslutningar och kännbar varningsmärkning.

Från den 20 januari 2009, när förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar började gälla, fasas ämnesdirektivet successivt ut. Den 1 juni 2015 upphör direktivet att gälla.

Förordning (EG) nr 1272/2008 - CLP 

Förordning (EG) nr 1907/2006 - Reach

Genomförande i svenska regler

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

Ämnesdirektivet är infört i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7).

 

Skapad
2011-03-04