Rotterdamkonventionen ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Rotterdamkonventionen (PIC)

Convention on Prior Informed Consent

Kemikalieinspektionen (KemI) är utsedd svensk myndighet för Rotterdamkonventionen om hantering av förhandsgodkännande för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, den så kallade PIC-proceduren (Prior Informed Consent). Konventionen trädde i kraft i februari 2004.

Rotterdamkonventionen gör det möjligt för länder att i förväg få uppgifter om import av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel som är förbjudna eller strängt begränsade att använda i ett antal länder och att besluta om att antingen godkänna eller avslå import.

Sverige har anmält (notifierat) parakvat och metalliskt kvicksilver som nya ämnen att omfattas av konventionens krav på information.

Enligt EG-förordningen som införlivar konventionen, ska faroinformationen (märkning och säkerhetsdatablad) motsvara de krav som ställs inom EU. 

Nya ämnen läggs till konventionen

Rotterdamkonventionens sjätte partsmöte hölls i maj 2013 i Genève. Parterna enades då om att lägga till fyra ämnen eller blandningar på listan över ämnen som omfattas av kravet på förhandsgodkännande vid export. De som fördes upp på listan var bekämpningsmedlet azinfosmetyl, de två handelsblandningarna pentabromdifenyleter och oktabrombifenyleter och en grupp perfluorerade ämnen, bland annat PFOS.

Ytterligare två ämnen, krysotilasbest och bekämpningsmedlet parakvat fanns med bland förslagen men sju länder, bland annat Ryssland och Ukraina motsatte sig att krysotilasbest skulle föras upp på listan medan Indien, Guatemala och Iran motsatte sig att parakvat skulle föras upp på listan. Diskussion om dessa ämnen kommer att tas upp igen på nästa partsmöte.

För information om ämnen på listan (Annex 3) se Rotterdamkonventionens webbplats.

Samarbetet mellan Rotterdamkonventionen, Stockholmskonventionen och Baselkonventionen fortsätter. Målet är att knyta konventionerna närmare varandra och stärka arbetet kring kemikalier.

Läs mer
Mötesdokumentation till sjätte partsmötet

IISD (International Institute for Sustainable Development), rapport från mötet.

Förordning (EG) nr 689/2008 - import/exportförordningen

Senast granskad
2013-08-26
Skapad
2011-02-24