Miljökvalitetsmålet Gi...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

- ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Symbolen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Illustration: Tobias Flygar

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att:

  • den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden,
  • användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört,
  • spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga,
  • förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön,
  • kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, och
  • information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

 

Uppföljning, utvärdering, samordning och indikatorer

Kommuner, länsstyrelser och ansvariga centrala myndigheter deltar i miljömålsarbetet. KemI ska, som ansvarig myndighet, driva på utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och samordna miljömålsarbetet.

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering med förslag till regeringen. En uppföljning av Giftfri miljö och övriga miljömål lämnas till regering och riksdag varje år. Indikatorer används som hjälpmedel i uppföljningen.

Att arbeta för Giftfri miljö är allas ansvar

För att nå Giftfri miljö behöver alla berörda ta sin del av ansvaret. Företag, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter kan bidra med viktiga insatser.

Vi behöver ännu bättre kunskap om hur kemiska ämnen påverkar hälsa och miljö. Vi behöver bättre information om de kemiska ämnen vi använder så att vi kan hantera dem säkrare. Och vi behöver helt komma bort ifrån användning av särskilt farliga ämnen.

Senast granskad
2012-05-11
Skapad
2011-02-19