Tvätt- och rengöringsm...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel tillhör de allra vanligaste kemiska produkter som konsumenter kommer i kontakt med. Hit hör tvättmedel, diskmedel och produkter för städning i hemmet, men också bil- och båtvårdsprodukter, spolarvätska och alla andra medel som används för att rengöra fasta ytor, textilier och husgeråd.


Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som andra kemiska produkter. Dessutom omfattas de sedan 2005 av en EU-gemensam förordning, detergentförordningen (648/2004) som är specifik för tvätt- och rengöringsmedel. Syftet med detergentförordningen är att minska miljöriskerna med rengöringsmedel och förbättra informationen om medlens innehåll till konsumenter.

Detergentförordningen ställer bland annat följande krav:

 • Alla tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lättnedbrytbara.
 • Innehållsdeklaration ska finnas på förpackningen för konsumentprodukter.
 • Tillverkare måste publicera en lista över ingredienser på internet.
 • Tillverkare måste tillhandahålla ett faktablad för medicinsk personal.
 • För textiltvättmedel måste doseringsinformation anges.

Den information som anges på förpackningen (innehållsdeklaration och doseringsanvisning) ska vara skriven på svenska, se KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 kap. 10 §.

Läs mer under fliken Gällande regler och i faktabladet Regler för tvätt- och rengöringsmedel

 

Nationella regler om fosfater

I Sverige finns dessutom nationella begränsningar av fosfater i tvätt- och maskindiskmedel. Dessa finns i Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter:

 • Ett tvättmedel får inte saluföras för konsumentbruk om det innehåller fosfater och om den totala fosforhalten överstiger 0,2 viktprocent. Denna regel upphörde den 30 juni 2013 i samband med att de nya EU-gemensamma reglerna för fosfor i tvättmedel började gälla.
 • Ett maskindiskmedel får inte saluföras för konsumentbruk om det innehåller fosfater och den totala fosforhalten överstiger 0,5 viktprocent.

I mars 2012 beslutades en ändringsförordning till detergentförordningen, som innebär att fosfater och andra fosforföreningar begränsas i textiltvättmedel och maskindiskmedel för konsumentbruk i hela EU. Syftet är att minska övergödningen bland annat av Östersjön.

De nya reglerna, som ersätter de svenska reglerna, innebär att:

 • Från den 30 juni 2013 får textiltvättmedel för konsumentbruk innehålla maximalt 0,5 g fosfor per tvätt.
 • Från den 1 januari 2017 får maskindiskmedel för konsumentbruk innehålla maximalt 0,3 g fosfor per disk.

I praktiken innebär de nya reglerna att tvätt- och diskmedel för konsumentbruk blir fosfatfria. Läs mer under fliken Kommande regler.

Frågor och svar på engelska om fosfat i tvätt- och rengöringsmedel: Questions and answers on phosphates in detergents

 

Övriga regler

Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som alla andra kemiska produkter. Hit hör EU:s kemikalieförordning Reach och reglerna om klassificering och märkning. De svenska reglerna om anmälan till produktregistret, kemikalieavgift, tillsyn med mera, gäller också.

Läs mer om klassificering och märkning

Läs mer om Reach

Läs mer om produktregistret och kemikalieavgifter

Läs mer om tillsyn

 

Senast granskad
2013-11-11
Skapad
2011-12-08

Tvätt- och rengöringsmedel


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Tvätt- och rengöringsmedel tillhör de allra vanligaste kemiska produkter som konsumenter kommer i kontakt med. Hit hör tvättmedel, diskmedel och produkter för städning i hemmet, men också bil- och båtvårdsprodukter, spolarvätska och alla andra medel som används för att rengöra fasta ytor, textilier och husgeråd.

Detergentförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, ”detergentförordningen”, gäller sedan 2005. Förordningen gäller alla medel som används för att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Det är användningsområdet som avgör om ett medel är ett rengöringsmedel, inte medlets kemiska innehåll. Spolarvätska och andra bilvårdsprodukter räknas alltså också som rengöringsmedel. Dessutom omfattas spolglans för diskmaskiner och sköljmedel för textiltvätt.

Detergentförordningen ställer följande krav på tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. Observera att den som importerar en produkt till EU, och den som marknadsför en produkt under eget varumärke, också räknas som tillverkare.

 • Förbud mot tvättmedel som innehåller mer än 0,5 gram fosfor per tvätt
  Från och med den 30 juni 2013 får tvättmedel för konsumentbruk endast saluföras om de innehåller mindre än 0,5 gram totalfosfor per tvätt. Regeln gäller oavsett vattenhårdhet. I praktiken innebär begränsningen ett förbud mot fosfater i tvättmedel.
 • Alla tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lättnedbrytbara.
  Tensider är på grund av sin funktion nästan alltid giftiga för vattenlevande organismer, och används dessutom i stora mängder. Det är därför viktigt att tensider är så biologiskt nedbrytbara som möjligt för att undvika risker i miljön. Kraven som gäller stämmer i princip överens med kriterierna för klassificering och märkning av kemiska produkter, och befäster i lag en utveckling som till stor del redan skett i Norden. Nedbrytbarheten bestäms vid laboratorietester i den så kallade OECD 301-serien. I speciella fall kan undantag från kravet på lätt nedbrytbarhet medges. För ett sådant undantag krävs särskilda villkor.
 • Innehållsdeklaration ska finnas på förpackningen för konsumentprodukter.
  Förordningen listar ett antal olika ämnen, som måste deklareras på förpackningen om de förekommer i en halt över 0,2 viktprocent. (Se bilaga VII till förordningen.) Bland dessa ämnen finns fosfater, fosfonater, anjoniska/katjoniska/nonjoniska/ amfotära tensider, syre- och klorbaserade blekmedel, zeoliter, polykarboxylater med flera. För dessa ingredienser ska också viss information om deras koncentration finnas: deras halt ska anges i intervallen < 5 procent, 5-15 procent, 15-30 procent och > 30 procent. Innehåll av enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel och parfym måste alltid anges på förpackningen, oavsett halt. Om det förekommer allergiframkallande parfymämnen över 0,01 viktprocent ska dessa anges individuellt med s.k. INCI-namn (se länk till databasen i högerspalten). Samma sak gäller alla tillsatta konserveringsmedel oavsett halt.
 • Tillverkare ska vid behov tillhandahålla ett faktablad för medicinsk personal.
  Faktabladet, som också ska lämnas till Giftinfor­mations­­­centralen, ska ge en fullständig innehållsförteckning och mer detaljerad information om koncentration. De koncentrationsintervall som ska anges är < 0,1 procent, 0,1-1 procent, 1-10 procent och >10 procent. Ingredienserna ska anges i fallande koncentrationsordning, med kemiskt namn och CAS-nummer. När det finns tillgängligt ska även INCI-namnet anges. Parfym, eteriska oljor, växtextrakt och färgämnen betraktas som enskilda ingredienser, och dess beståndsdelar behöver inte anges.
 • Tillverkare måste publicera en fullständig lista över ingående ämnen på en webbsida.
  Webbsidan ska vara gratis och tillgänglig för alla. Dess adress ska anges på förpackningen, på ett sådant sätt att det är lätt för konsumenten att hitta informationen utifrån den adress som anges. Kraven på listan är desamma som för faktabladet till medicinsk personal, förutom att halten av respektive ingrediens inte behöver anges. Man behöver inte heller lista ingredienserna i fallande koncentrationsordning, även om det rekommenderas.
 • Reglerna om information gäller inte produkter avsedda för yrkesmässig användning.
  För dessa produkter anses att motsvarande information kan erhållas i säkerhetsbladen. Observera dock att säkerhetsdatablad är obligatoriska för produkter avsedda för yrkesmässig användning.
 • För maskintvättmedel ska en doseringsanvisning finnas på förpackningen.
  Dosering ska anges för mjukt, medelhårt och hårt vatten för 4,5 kg torr tvätt. Antalet tvättar som förpackningen räcker till ska också anges, med avseende på medelhårt vatten (för att underlätta en europeisk jämförelse). I Sverige bör även antalet tvättar för mjukt vatten anges, enligt en frivillig branschöverenskommelse. Den europeiska bransch­organisationen A.I.S.E. har gett ut vägledningsdokument på hur en sådan märkning kan utformas.
 • Informationen på förpackningen ska vara skriven på svenska.
  För tvätt- och rengöringsmedel som marknadsförs i Sverige, ska innehållsdeklarationen och eventuell doseringsanvisning vara skrivna på svenska. Det följer av KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 kap. 10 §, som gäller parallellt med detergentförordningen.

Läs mer i faktabladet Regler för tvätt- och rengöringsmedel

 

Nationella regler om fosfater

Enligt detergentförordningen får enskilda EU-länder införa nationella regler för användning av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel, i väntan på gemensamma regler för hela EU.

Sverige har sedan tidigare infört ett förbud mot att saluföra textiltvättmedel för konsumentbruk om de innehåller fosfater och om den totala fosforhalten överstiger 0,2 viktprocent. Denna regel upphörde den 30 juni 2013 i samband med att de nya EU-gemensamma reglerna för fosfor i tvättmedel började gälla. Sedan den 1 juli 2011 gäller också en motsvarande begränsning för maskindiskmedel, men med haltgränsen 0,5 viktprocent fosfor.

De svenska förbuden gäller tills EU:s nya gemensamma regler om fosfater börjar gälla, alltså den 30 juni 2013 för textiltvättmedel och den 1 januari 2017 för maskindiskmedel. Läs mer under fliken Kommande regler.

 

Övriga regler

Tvätt- och rengöringsmedel omfattas av samma regler som alla andra kemiska produkter. Hit hör EU:s kemikalieförordning Reach och reglerna om klassificering och märkning. De svenska reglerna om anmälan till produktregistret, kemikalieavgift, tillsyn med mera, gäller också.

Läs mer om klassificering och märkning

Läs mer om Reach

Läs mer om produktregistret och kemikalieavgifter

Läs mer om tillsyn

 

 

Ett och ett halvt år efter att Europeiska kommissionen lämnade sitt förslag är den omarbetade detergentförordningen beslutad. Efter Europaparlamentets och rådets beslut den 14 mars 2012 publicerades ändringsförordningen (EU) nr 259/2012 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Förordningen uppdaterar den existerande detergentförordningen med ett antal nya regler och bestämmelser. Läs mer om ändringsförordningen och gå vidare till förordningstexten.

De viktigaste ändringarna i detergentförordningen är följande:

 • Förbud mot tvättmedel som innehåller mer än 0,5 gram fosfor per tvätt
  Från och med den 30 juni 2013 får tvättmedel för konsumentbruk endast saluföras om de innehåller mindre än 0,5 gram totalfosfor per tvätt. Regeln gäller oavsett vattenhårdhet. I praktiken innebär begränsningen ett förbud mot fosfater i tvättmedel. Denna regel har redan börjat gälla (se gällande regler).
 • Förbud mot maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 gram fosfor per disk
  Från och med den 1 januari 2017 får maskindiskmedel för konsumentbruk endast saluföras om de innehåller mindre än 0,3 gram totalfosfor per disk. Regeln gäller oavsett vattenhårdhet. I praktiken innebär begränsningen ett förbud mot fosfater i maskindiskmedel. Innan denna regel införs ska Europeiska kommissionen med hjälp av medlemsländerna ta fram en rapport om regelns konsekvenser för miljöskyddet, industrin och konsumenter. Om kommissionen finner att konsekvenserna inte är acceptabla, ska den senast den 1 juli 2015 föreslå en lämpligare begränsning. Rådet och Europaparlamentet har då till den 31 december 2016 på sig att besluta om en ändring. Om så inte har skett, börjar förbudet mot maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 gram fosfor per disk automatiskt att gälla den 1 januari 2017.
 • Skärpta regler för medlemsländernas nationella lagstiftning
  I och med att EU-gemensamma regler om fosfatbegränsningar sätts upp, får medlemsländer inte längre sätta upp egna nationella regler. Medlemsländer som Sverige får däremot behålla de nationella regler man redan har, tills de nya EU-gemensamma reglerna träder i kraft 2013 respektive 2017.
 • Nya regler för ändringar av bilagor
  Bilagorna I, II, III, IV, VII och VIII till detergentförordningen kommer nu att uppdateras av kommissionen, istället för med det tidigare kommittéförfarandet. De nya reglerna är en anpassning till EU:s nya fördrag (Lissabonfördraget).

 

Tidplan för de nya reglerna

2013: Den EU-gemensamma fosforbegränsningen i tvättmedel (0,5 gram per tvätt) började gälla den 30 juni. Den tidigare svenska bestämmelsen (0,2 viktprocent) upphörde därmed att gälla.

2015: Senast den 1 juli måste kommissionen presentera ett alternativt lagförslag för maskindiskmedel, om den anser att konsekvenserna av den beslutade begränsningen (0,3 gram per disk) inte är acceptabla.

2016: Rådet och Europaparlamentet måste besluta om kommissionens alternativa lagförslag (om något sådant har lämnats).

2017: Den EU-gemensamma fosforbegränsningen i maskindiskmedel (0,3 gram per disk) börjar gälla den 1 januari, om inte Rådet och Europaparlamentet har beslutat annorlunda.
Den tidigare svenska bestämmelsen (0,5 viktprocent) upphör därmed att gälla.

 

Vad händer med reglerna i den ”gamla” detergentförordningen?

Den nya förordningen är en ändringsförordning. Alla övriga regler i detergentförordningen, såsom reglerna om tensidnedbrytbarhet, märkningskrav på förpackningarna och information till konsumenter och medicinsk personal, gäller fortfarande.

 

 

Under 2012 kommer ett europeiskt tillsynsprojekt att sjösättas för att kontrollera efterlevnaden av detergentförordningen och andra regler för tvätt- och rengöringsmedel.

Projektet, som genomförs av Kemikalieinspektionen och dess motsvarande tillsynsmyndigheter i ett antal europeiska länder, kommer framför allt att fokusera på att kontrollera märkningskrav och tensiders nedbrytbarhet.

Tillsyn av detergentförordningen (Europeiskt tillsynssamarbete).

Läs mer om Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier.

Läs mer om Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning.