Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns i praktiskt taget allt som vi omger oss med, till exempel i varor som kläder, elektronik och leksaker men också i kemiska produkter som exempelvis rengöringsmedel och medel mot ohyra och ogräs.


Alla varor innehåller kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsatta för att uppnå vissa funktioner. Det kan till exempel vara för att göra en plast mjuk, en textil svår att tända eld på eller för att göra en metallyta blank.

När ett kemiskt ämne finns i en vara, kan det under vissa omständigheter läcka från varan. Läckage kan ske vid tillverkningen av varan, när den används eller när den blir till avfall. Om det kemiska ämne som avgår från en vara har hälso- och miljöfarliga egenskaper kan det orsaka negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter är mjukgörande ftalater, vissa flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Företagen är ansvariga

Kunskapen är generellt sett låg när det gäller innehållet av kemikalier i varor, hur kemikalierna sprids och vilka effekter kemikalierna kan ha på människors hälsa och miljön.

Det är företagen, som sätter ut varor på marknaden, som är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön. Företagen behöver aktivt hämta in kunskap, vidta försiktighet, fasa ut farliga ämnen och kontinuerligt minska riskerna. Många företag som tillverkar, importerar och säljer produkter behöver ta ett större ansvar för sina produkter.

 

Skapad
2011-01-21

Kemikalier i varor


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns i praktiskt taget allt som vi omger oss med, till exempel i varor som kläder, elektronik och leksaker men också i kemiska produkter som exempelvis rengöringsmedel och medel mot ohyra och ogräs.

Ställ frågor i affären. Var misstänksam mot sådana varor som luktar starkt av kemikalier. Det är inte vanligt, men det händer att vissa varor orsakar allergier eller andra överkänslighetsreaktioner. Vid sådana besvär, meddela företaget där varan köptes.

Konsumenter har rätt att på begäran få information om innehåll av farliga ämnen i varor. Den rätten finns i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach. Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är dessa ämnen som konsumenter har rätt att få information om.

För information om ämnen som inte finns på kandidatförteckningen kan man fråga tillverkaren.

Rätten till information om farliga ämnen

Konsumenter kan fråga i butiken eller via ett företags kundtjänst om en vara innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0.1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Som ett minimum ska dock information om namnet på det farliga ämnet som ingår i varan ges. Informationen ska lämnas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att den har begärts.

För butiksägarens del gäller att han har rätt att få motsvarande information av tillverkaren eller importören.

Risk för cancer och fortplantningsstörningar

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som gör att de anses vara särskilt farliga. De kan till exempel orsaka cancer, skada fortplantningsförmågan eller vara skadliga för miljön. Ämnena kallas även för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Exempel på ämnen är ftalaterna DEHP, BBP och DBP samt det polycykliska aromatiska kolvätet antracen. Alla ämnen och deras möjliga användningsområden hittar du på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kandidatförteckningen. 

Följande text kan du som konsument använda vid förfrågan:

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach (förordning (EU) nr 1907/2006) är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av vissa ämnen skyldig att lämna information om detta till konsumenter som begär det. Informationsplikten gäller ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckning. Ämnena är särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper. Regeln finns att läsa i artikel 33 i Reach. 

Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, den senaste förteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats: http://echa.europa.eu (Kandidatförteckningen finns på Echas engelska webbplats under ECHA CHEM, Authorisation, Candidate list.) 

En svensk version av listan finns på Kemikalieinspektionens webbplats: www.kemikalieinspektionen.se (Sök på "Kandidatförteckningen")

Vänligen meddela mig om er vara (namn): ........................... innehåller något eller några av de ämnen som har tagits upp på den ovan nämnda kandidatförteckning i en halt om minst 0,1 procent. Om varan innehåller något sådant ämne önskar jag information om ämnets namn och information som gör det möjligt för mig att hantera varan på ett säkert sätt.

Informationen ska lämnas inom 45 dagar, vilket innebär att jag förväntar mig ett svar på min förfrågan senast den (datum):............................................................................

Namn:..............................................................................

Kontaktuppgift (adress/
e-post/telefonnummer):......................................................
 

Frågor om kemikalieförordningen Reach kan ställas till Kemikalieinspektionens Reach-upplysning.

 

Här finns texten även som PDF: Begäran om information om särskilt farligt ämne

Många företag som tillverkar, importerar och säljer produkter behöver ta ett större ansvar för sina produkter. Det är företagen, som sätter ut varor på marknaden, som är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön. Företagen behöver aktivt hämta in kunskap, vidta försiktighet, fasa ut farliga ämnen och kontinuerligt minska riskerna.

 • Arbeta medvetet med kemikaliefrågorna.
 • Håll koll på vilka kemikalier varorna innehåller, ställ krav på leverantörer, gör egna stickprovskontroller.
 • Byt ut produkter som innehåller farliga ämnen.

För kemiska produkter och ämnen finns föreskrivna regler om att risk- och skyddsinformation ska lämnas till alla som använder produkten. Informationen ska lämnas i form av en förpackningsmärkning. Yrkesanvändare ska dessutom få ett säkerhetsdatablad med mer utförlig information. När kemiska ämnen däremot ingår i en vara, ett material eller i en komponent, finns inte motsvarande krav på information.

Kemiska produkter är till exempel målarfärg, lösningsmedel och tvättmedel. Det är produkter där den kemiska sammansättningen är avgörande för produktens användning. Det som i den här texten kallas för varor är sådana produkter där istället formen eller designen spelar en avgörande roll för produktens användning, till exempel kläder, leksaker, byggmaterial och elektronik.

De regler som gäller för varor är inte lika omfattande som reglerna för kemiska ämnen. Men regler om allmän försiktighet omfattar även varor. Reglerna innebär att alla verksamhetsutövare ska vidta de nödvändiga försiktighetsmått som behövs för att förhindra skada på människors hälsa eller miljön.

Det finns också regler som begränsar användningen av specifika kemiska ämnen i specifika varor. Några exempel på sådana är:

 • regler om hur mycket nickel som smycken får avge,
 • regler om hur azofärger får användas i textilier,
 • hur mycket formaldehyd som som får avges från spånskivor.

Förutom de specifika reglerna för kemikalier gäller även produktsäkerhetslagen (2004:451). Enligt denna får bara konsumentprodukter som är säkra ur hälsosynpunkt sättas ut på marknaden. Konsumentverket kan ge mer information om produktsäkerhetslagen.

 

Kemikalieinspektionen har under en längre tid arbetat med att lyfta fram varuperspektivet när det gäller risker med kemikalier. I rapporten Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen (KemI rapport 6/04) presenterar Kemikalieinspektionen hur ett system för hälso- och miljöinformation skulle kunna utformas.

Sommaren 2011 presenterade Kemikalieinspektionen en strategi för att minska riskerna med kemikalier i varor. Strategin riktar sig i första hand till beslutsfattare och myndigheter men även näringslivet har intresse av att vara med i arbetet.

Kemikalieinspektionen anser att det som gäller för kemiska produkter också ska gälla varor som innehåller farliga ämnen:

 • Företagen ska byta ut farliga ämnen – de farligaste ämnena ska inte finnas i nya varor
  Kemikalieinspektionen analyserade hösten 2011 hur EU:s lagstiftning kan utvecklas för att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen i konsumentvaror. Resultatet presenteras i Rapport 1/12.
 • Information om varors innehåll ska följa med hela vägen från producent till kund och avfallshanterare
  Kemikalieinspektionen föreslår att skärpta informationskrav införs i EU. Sverige deltar också aktivt i ett FN-projekt för att skapa förutsättningar för informationssystem globalt eftersom en stor del av produktionen sker utanför EU.
 • Kunskap ska finnas om kemikalierisker och hur dessa kan hanteras
  Kemikalieinspektionen föreslår att särskilda medel satsas på forskning om risker med kemikalier i varor. Informationsinsatser och seminarier riktade till strategiska målgrupper ska öka kunskapen hos fler aktörer.
 • En effektiv kontroll av att företagen följer reglerna ska finnas
  Kemikalieinspektionen föreslår en ökad samverkan mellan tillsynsmyndigheterna inom EU där alla länder deltar.

Läs hela Rapport 3/11 om strategin för kemikalier i varor

I EU:s kemikalieförordning, Reach, är kraven inte lika långtgående på kemiska ämnen i varor som på de rena kemiska ämnena. Sverige arbetar aktivt för att kraven i förordningen ska omfatta även kemiska ämnen i varor.

 

 

Kontakt
Beställ KemI-rapporter, pm, broschyrer, fakta­blad hos:

CM Gruppen
Box 11093
161 11 Bromma
Ordertel: 08-505 933 35
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

Rapporter, PM, broschyrer och faktablad är gratis. Kom ihåg att ange beställnings­nummer och din adress.

 

Beställ föreskrifter

Tryckta versioner av Kemikalieinspektionens föreskifter (KIFS) kan köpas genom:

Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91

Mer hos andra

Konsumentverket

Göteborgs stads 8 steg att starta företagets kemikaliearbete

Danska Miljöstyrelsens 9 gode vaner til gravide og ammende

Bransch- och intresseorganisationer kan också ge råd