Hormonstörande ämnen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen påverkar hormonsystemet och kan ge skadliga effekter. Ett antal av dessa ämnen är idag förbjudna.


Hormonstörande ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem. Hormonell (endokrin) reglering är ett av kroppens viktigaste medel för att upprätthålla fysiologisk balans. Dessutom är reproduktionsfysiologin, inklusive fosterutvecklingen, i långa stycken hormonstyrd.

Väl fungerande endokrina system är en förutsättning för att upprätthålla många fysiologiska funktioner hos däggdjur, andra ryggradsdjur och även lägre stående djur.

Risker

Ämnen som stör balansen i kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till exempel fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immun­systemet och nervsystemet, varav det senare i sin tur kan leda till beteendepåverkan.

Regler

Sverige har varit mycket aktivt och tongivande i arbetet med regleringen av hormonstörande ämnen inom EU. I början av 1990-talet förbjöd Kemikalieinspektionen flera växtskyddsmedel med hormonstörande egenskaper som visade på allvarliga carcinogena och/eller reproduktions­toxiska effekter i djurförsök.

Tidigt under EU:s registreringsprocess för verksamma ämnen har Sverige verkat för att en tillfredställande skyddsnivå för både människors hälsa och miljön ska fastställas. Ett antal av dessa ämnen är idag förbjudna som vinklozolin, procymidon, fenarimol med flera. Sverige var först ensamma om uppfattningen att dessa ämnen skulle förbjudas. Sedan ställde sig flera länder bakom kraven så att en majoritet kunde uppnås, men det var en lång och resurskrävande process.

Forskningen har gått framåt inom området och parallellt har det visats att den traditionella riskbedömningen för kemikalier inte helt fångar upp effekter framkallade via en hormonell mekanism.

Därför har man i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 inkluderat bestämmelser som innebär att hormonstörande ämnen inte får finnas i växtskydds­medel som säljs och används inom EU.

Skapad
2011-01-21

Hormonstörande ämnen


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Vissa ämnen påverkar hormonsystemet och kan ge skadliga effekter. Ett antal av dessa ämnen är idag förbjudna.