Fyrverkerier
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Fyrverkerier


KemI har under 2010 och 2011 analyserat fyrverkeripjäser bland annat för att se om de innehåller det förbjudna ämnet hexaklorbensen (HCB). Båda undersökningarna visar att ämnet förekommer i fyrverkeripjäser i Sverige trots att det är förbjudet.

I 2010 års analys innehöll sex av åtta pjäser hexaklorbensen, i 2011 års analys var det tre av tolv som innehöll ämnet.

Får varken framställas, användas eller säljas

Hexaklorbensen är reglerat genom EU:s förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar. Enligt för­ordningen får inte hexaklorbensen framställas, släppas ut på marknaden eller användas, varken i sig, i beredningar eller som beståndsdel i artiklar. I Danmark har ämnet hexaklorbensen tidigare hittats i fyrverkerier.

Hexaklorbensen är ett så kallat POP-ämne. POP är en förkortning för Persistent Organic Pollutants, långlivade organiska föreningar. Idag finns inte någon straff­bestämmelse som specifikt träffar brott mot POPs-förordningen men Miljödepartementet håller på att ta fram en sådan bestämmelse. Brott mot POPs-förordningen kan dock falla under någon av de mer generella straff­bestämmelserna i miljöbalkens 29 kapitel 1 § (miljöbrott) eller 3 § första stycket (miljöfarlig kemikaliehantering). Straffet för båda överträdelserna är böter eller fängelse i upp till två år.

Metaller i fyrverkerier

2010 års analys undersökte också förekomsten av vissa tungmetaller. Analysresultatet visar att sex av dessa innehöll HCB och alla åtta innehöll en eller flera av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom. Tre fyrverkerier innehöll höga halter av HCB, mer eller betydligt mer än 2000 mg/kg. Även tungmetallerna förekommer i mycket varierande halter, se tabell nedan.  

Analysresultat fyrverkerier

ÄmneHCBBlyKvick­silverKadmiumKrom
Halter, mg/kg 0 - >>2 000* 7 - 1719 0-17 1-35 0 - 9189
*Analysmetoden visade att vissa fyrverkerier innehöll betydligt högre halter än 2000 mg/kg HCB men exakt halt går inte att säkerställa.

De företag som har importerat dessa fyrverkerier har kontaktats och fått ta del av analysresultatet. KemI har också begärt att få veta hur mycket av dessa produkter som företagen har importerat och sålt, vilka rutiner företagen har för att säkerställa att de endast säljer säkra produkter samt vilka åtgärder de avser att vidta med anledning av analysresultaten.

I Sverige har vi ett totalförbud mot kvicksilver sedan 2009 och varor som innehåller kvicksilver får varken släppas ut på marknaden eller användas (förordning (1998:944) om förbud mm). Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer.

Även tungmetallerna bly, kadmium och krom är alla giftiga för miljön och så kallade CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande) och bör därför fasas ut från användning i konsumentprodukter alternativt fasas ut från den här typen av produkter.

Skapad
2011-03-02

Fyrverkerier


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet