Granskning av verksamm...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Granskning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Verksamma ämnen i växtskyddsmedel ska bedömas gemensamt inom EU. De som bedöms vara godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt listas i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011. Information om beslut för verksamma ämnen finns också i EU Pesticide database.

Kommissionens beslut för verksamma ämnen i växt­skyddsmedel och ämnenas status i Sverige.

För att ta del av en riskbedömning av ett visst ämne kontaktas det land som ansvarat för bedömningen (rapportörland, RMS). Förteckning över ämnen och adresser finns hos Direktoratet för hälsa och konsumentskydd.

Färdiga riskbedömningsrapporter finns också utlagda på Efsas (European Food Safety Authority) webbplats.

Nya och existerande ämnen

Ämnena delas in i nya och existerande ämnen. Existerande ämnen är de som fanns på den europeiska marknaden 1993 och nya ämnen är de som tillkommit därefter.

Den första EU-gemensamma översynen av existerande ämnen gjordes i enlighet med direktiv 91/414/EEG och avslutades i mars 2009. Cirka ¾-delar av de drygt 1000 verksamma ämnen som utvärderades under direktiv 91/414/EEG drogs antingen tillbaks frivilligt eller bedömdes som icke godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt.

För över 80 av dessa ämnen har en förnyad ansökan om godkännande lämnats in enligt det förfarande som beskrivs i förordning (EU) 33/2008. På Europeiska kommissionens webbplats finns en lista med ämnen för vilka en förnyad ansökan har lämnats in. Alla ämnen för vilka en förnyad ansökan i enlighet med förordning (EU) 33/2008 har inkommit kommer att utvärderas i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

Det ställs höga krav på att ett ämne är väl undersökt och dokumenterat. Existerande ämnen, för vilka fullständig dokumentation saknas, får inte finnas på den europeiska marknaden efter 2003. Ämnena finns listade i förordning (EG) nr 2076/2002.

Granskning av verksamma ämnen i framtiden

Från och med 14 juni 2011 tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

För att säkerställa att verksamma ämnen är bedömda enligt modern standard godkänns de för en begränsad tidsperiod. Därefter ska ämnena utvärderas på nytt. En förnyad översyn av verksamma ämnen har redan påbörjats.

I en första etapp utvärderades sju verksamma ämnen. I en andra etapp, som påbörjas under 2012, ska ytterligare 31 ämnen utvärderas. Dessa ämnen finns listade i förordning (EU) nr 1141/2010. För att den nya utvärderingen ska hinnas med har godkännandeperioden för ämnena i den andra etappen förlängts till 31 december 2015 genom direktiv 2010/77/EU.

Senast granskad
2012-10-11
Skapad
2011-02-26
Kontakt

Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.