Tidsfrister för utfasn...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tidsfrister för utfasning av bekämpningsmedel

Observera att utfasningstiderna för biocidprodukter kommer att ändras i samband med att den nya biocidförordningen (artikel 52, förordning (EG) nr 528/2012) träder i kraft.

 

Utfasning av bekämpningsmedel som tidigare varit godkända

När ett godkännande för bekämpningsmedel har upphört får den som innehaft produktgodkän­nandet inte längre sälja eller överlåta produkten. Produkten får inte heller användas. Kemika­lieinspektionen brukar dock regelmässigt besluta om dispens för utförsäljning och slutanvänd­ning av produkter vars produktgodkännande har löpt ut.

När det gäller växtskyddsmedel kan en pe­riod om max sex månader för utförsäljning och ytterligare ett år för slutanvändning beviljas. När det gäller biocidprodukter är maxperioden ett år vardera för såväl utförsäljning som slutanvändning.

Tids­fristerna för varje bekämpningsmedel publiceras i bilaga 3 till Kemikalieinspektionens före­skrif­ter (KIFS 2008:3) om bekämpnings­medel. När det gäller biocidprodukter anges vanligtvis inte något sista användningsdatum för produkter som får användas av var och en, så kallade klass 3-medel. Det betyder att de medel som saknar utfasningsdatum får användas så länge de finns med på listan i bilaga 3. För växtskyddsmedel finns inga särregler för klass 3-medel.

I bilaga 3 listas endast de medel vars godkännande upphörde någon gång under de senaste fem åren. Bekämpningsmedel vars godkännande upphörde dessförinnan får således inte längre säl­jas eller användas.

 

Kortare tidsfrister

I de fall de ingående verksamma ämnena i bekämpningsmedel omfattas av EU-beslut om att ta upp, inte ta upp i eller ta bort ämnena från förordning (EU) 540/2011 vad gäller växtskyddsme­del eller från bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG), gäller de slutdatum för utsläppande på marknaden (och i vissa fall även slutdatum för användning) som framgår av besluten. Om dessa slutdatum innebär kortare tidsfrister för saluhållande, överlåtelse och användning än vad som normalt fastställs enligt Kemikalieinspektionens praxis, är det dessa slutdatum som återges i bi­laga 3 till KIFS 2008:3.

I EU-beslut om att inte ta upp verksamma ämnen i växtskyddsmedel anges normalt ett slutda­tum som omfattar både anstånd för utsläppande på marknaden och för användning (”period of grace”). I dessa fall har en praxis utvecklats vilken innebär att den återstående tiden för anstånd delas upp så att ett godkännande ska upphävas inom sex månader och utfasningen av använd­ningen ska genomföras inom en växtsäsong eller senast inom 18 månader från att beslutet ut­färdades.

I EU-beslut om att inte ta upp verksamma ämnen i biocidprodukter omfattar slutdatumet ut­tryckligen endast utsläppande på marknaden. Slutdatumet inträffar normalt ett år efter icke-upptagsbeslutets publicering. Upphävande av godkännanden sker normalt inte omedelbart då icke-upptagsbeslutet publiceras. Då begreppet utsläppande på marknaden omfattar all överlå­telse, gäller slutdatumet även återförsäljaren i försäljningskedjans sista led. Tidsfristen som medges för återförsäljare kan därför bli kortare än ett år. Dock kan den tidsfrist som enligt praxis normalt medges för användning fortsatt medges för biocidprodukter med ingående verk­samma ämnen som omfattas av sådana beslut, dvs. att användning tillåts ett år efter att pro­dukten inte längre får säljas.

Om användningen av ett bekämpningsmedel medför oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön kan också kortare tidsfrister fastställas. Tidsfristerna bestäms då med hänsyn till ris­ken.

 

Förlängd utfasning

När det gäller biocidprodukter kan Kemikalieinspektionen, efter ansökan från tidigare in­nehavare av produktgodkännandet eller från återförsäljare av produkten, i enskilda fall besluta om förlängda tidsfrister för utförsäljning och/eller slutanvändning av en produkt. I de fall ett sådant beslut finns publiceras tidsfristerna som framgår av det beslutet i bilaga 3 till KIFS 2008:3. För växtskyddsmedel saknas motsvarande möjlighet att ansöka om ytterligare dispens.

Senast granskad
2013-02-27
Skapad
2011-05-13
Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.