Regler för vätskor till e-cigaretter

Innehållsförteckning:

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, är en relativt ny produkt på den svenska marknaden. Om du importerar, tillverkar eller säljer vätskor till e-cigaretter ansvarar du för att produkterna uppfyller kraven i flera olika lagstiftningar. Informationen här handlar huvudsakligen om de lagstiftningar som Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Närbild av en person som röker en e-cigarett.

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter och omfattas av flera olika lagstiftningar. Förutom allmänna regler om kemiska produkter omfattas e-vätskor som innehåller nikotin också av specifik lagstiftning om elektroniska cigaretter, som genomför delar av EUs tobaksproduktdirektiv. Ansvariga myndigheter för lagstiftningarna är Kemikalieinspektionen respektive Folkhälsomyndigheten. Den specifika lagstiftningen om elektroniska cigaretter benämns fortsättningsvis e-cigarettlagstiftningen.

Läs mer om regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Utöver EU-gemensamma regler i tobaksproduktdirektivet och i CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter omfattas e-vätskor även av regler som bara gäller i Sverige, till exempel anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

Innehåller e-vätskorna inget nikotin omfattas de inte av e-cigarettlagstiftningen, utan bara av CLP-förordningen och övriga regler för kemiska produkter.

Översyn av reglerna

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av vissa frågor på tobaksområdet, inklusive reglering av e-vätskor. Syftet med utredningen är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid behov ska även tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror ses över. Översynen ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Läs mer om den pågående översynen av vissa frågor på tobaksområdetlänk till annan webbplats

Svenska tillståndsregler

Enligt svenska tillståndsregler krävs tillstånd för yrkesmässig försäljning och privat hantering av kemiska produkter som är särskilt farliga. Särskilt farliga kemiska produkter är till exempel sådana som är klassificerade som akut giftiga och märkta med symbolen dödskalle, i enlighet med CLP-förordningen.

Det är dock oklart om de svenska tillståndsreglerna är förenliga med e-cigarettlagstiftningen. Kemikalieinspektionens bedömning är, i avvaktan på resultatet av den pågående översynen av tobaksområdet, att tillståndsreglerna inte ska tillämpas på e-vätskor som omfattas av e-cigarettlagstiftningen.

Däremot ska reglerna om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter tillämpas på de e-vätskor som inte omfattas av e-cigarettlagstiftningen. Det gäller förutsatt att vätskorna har en sådan klassificering och märkning att de betraktas som särskilt farliga.

Läs mer om de svenska tillståndsreglerna för särskilt farliga kemiska produkter

Dubbla regelverk för e-vätskor med nikotin

Vissa regler för e-vätskor som innehåller nikotin överlappar varandra, exempelvis krav på produktanmälan, informationskrav och regler kring förpackningens utformning. Både CLP-förordningen och e-cigarettlagstiftningen ställer krav på att du ska informera om innehåll och farliga egenskaper samt hur behållare till e-vätskor ska utformas. Du behöver också anmäla dina e-vätskor och rapportera försäljningsvolymer både till Folkhälsomyndigheten och till Kemikalieinspektionen.

Märka och förpacka e-vätskor

Krav enligt CLP-förordningen

Den EU-gemensamma CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Du som säljer e-vätskor behöver känna till och följa dessa regler. Märkningen ska vara på svenska och den ska informera om produktens farliga egenskaper och hur man kan hantera den säkert. Informationen i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten klassificeras.

Många e-vätskor innehåller nikotin eller andra ämnen som gör att de klassificeras som farliga och behöver märkas enligt CLP-förordningen. Det finns också nikotinfria e-vätskor eller vätskor med så låg halt nikotin eller andra farliga ämnen att de inte behöver märkas enligt CLP-förordningen.

Enligt CLP-förordningen ska information om produktens farlighet även finnas med i reklam, till exempel när du marknadsför den på en webbplats. På så sätt kan kunderna få information om farorna med produkten innan de köper den.

Läs mer om märkning enligt CLP-förordningen

Beroende på hur e-vätskan klassificeras kan förpackningen behöva ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. Förpackningar till farliga kemiska produkter får inte ha en form eller en design som kan locka barn eller vilseleda konsumenter. De får inte heller ha en utformning så att de kan förväxlas med exempelvis livsmedel, läkemedel eller kosmetika.

Läs mer om förpackning enligt CLP-förordningen

Krav enligt e-cigarettlagstiftningen

Även e-cigarettlagstiftningen ställer krav på märkning och utformning av behållare till e-vätskor som innehåller nikotin.

Läs mer om regler för e-vätskor som innehåller nikotin hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Anmäla e-vätskor

Kemikalieinspektionens produktregister

Om du tillverkar eller för in e-vätskor till Sverige ska du anmäla din verksamhet hos Kemikalieinspektionens produktregister. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera e-vätskorna och redovisa mängden.

Läs mer om anmälan till produktregistret

Giftinformationscentralen

Du som tillverkar eller importerar e-vätskor kan enligt CLP-förordningen behöva anmäla uppgifter om e-vätskorna till Giftinformationscentralen. I länken nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter som ska lämnas, hur de ska lämnas och vilka som behöver lämna uppgifterna. Giftinformationscentralen kan behöva använda informationen i händelse av en olycka.

Läs mer om att anmäla uppgifter till giftinformationscentralen

Klassificerings- och märkningsregistret

Du som importerar vätskor till e-cigaretter kan också behöva lämna information om klassificering och märkning av ämnen i vätskorna till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Folkhälsomyndigheten och kommunen

Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldiga att göra produktanmälan och rapportera årliga försäljningsvolymer till Folkhälsomyndigheten. Endast sådana vätskor som innehåller nikotin behöver anmälas.

Läs mer om produktanmälan hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Gränsöverskridande distansförsäljning ska anmälas till Folkhälsomyndigheten. Butiker i Sverige ska istället anmäla försäljningen till sin kommun. Det gäller även butiker som säljer via e-handel.

Läs mer om handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Ytterligare kemikalieregler

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer e-vätskor i Sverige som ansvarar för att vätskorna uppfyller kraven i de olika lagstiftningarna. Utöver de regler som redan nämnts kan e-vätskor omfattas av krav i annan kemikalielagstiftning. Exempelvis kan du behöva tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska, enligt regler i Reach-förordningen.

Läs mer om vad som gäller för dig som är tillverkare eller importör av kemiska produkter

Läs mer om vad som gäller för dig som är distributör av kemiska produkter

Om du även säljer elektroniska cigaretter ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar för varor, som exempelvis EU:s regler för elektrisk och elektronisk utrustning i RoHS-direktivet.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillverkar eller importerar varor

Läs mer om vad som gäller för dig som är distributör av varor

Marknadsföring

I tobakslagstiftningen finns även bestämmelser om marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Konsumentverket har tagit fram allmänna råd till dessa bestämmelser (KOVFS 2019:2).

Läs mer om marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållarelänk till annan webbplats

Nikotinskatt

Sedan den 1 juli 2018 omfattas vissa nikotinprodukter av en särskild skatt. Även nikotininnehållande vätskor till elektroniska cigaretter omfattas av skatten.

Läs mer om nikotinskatten hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 september 2020