Högfluorerade ämnen

Innehållsförteckning:

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter.

Användningsområden

Textil- och läderimpregnering

Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för högfluorerade ämnen. Så kallade fluortelomerer används som smuts- och vattenavvisande yta på textil, till exempel på allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler, markiser med mera.

Papper och livsmedelsförpackningar

Papper kan vara behandlat med impregneringsmedel. Det är framförallt i livsmedelsförpackningar där fettavvisande egenskaper är önskvärda som de hittas.

Rengöringsmedel med mera

Högfluorerade ämnen används också i låga koncentrationer i rengöringsmedel såsom fönsterputsmedel, golvpolish, vaxer och bilvårdsprodukter. Trots att koncentrationerna i produkterna är låga kan utsläppen till miljön vara betydande.

PFAS kan också användas i färg, tryckfärg, lack och kokkärl (non-stick-stekpannor av fluorpolymeren PTFE). Ett annat exempel där högfluorerade ämnen används är skidvalla. Skidvalla marknadsförs ofta med att de innehåller fluorkarboner eller PFC som är en annan benämning på PFAS.

Perfluoroktansyra (PFOA) kallas ibland i medierna för "Teflon-kemikalie". PFOA används mycket riktigt som hjälpkemikalie vid tillverkningen av polymeren polytetrafluoretylen (PTFE). Teflon är ett varumärke. Enligt tillverkaren finns PFOA inte kvar i den färdiga produkten men tillverkningen har historiskt varit en källa till stora utsläpp till miljön.

Brandskum

Det finns olika typer av brandskum som används vid olika sorters bränder. Det så kallade klass B-skummet kan innehålla högfluorerade ämnen. De används främst på grund av sin effektiva förmåga att skapa en tunn vattenfilm mellan skummet och det brinnande bränslet. Vattenfilmen innebär att skummet snabbt kan sprida ut sig över vätskeytan samtidigt som avdunstning och värmestrålning förhindras. Dessa brandskum är till för petroleumbränder på exempelvis flygplatser och oljeraffinaderier, men finns även i handbrandsläckare som är märkta som B-släckare.

Egenskaper

Sprids och lagras i miljön

De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. Många av dem är bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad som andra bioackumulerande ämnen. De binder till proteiner och lagras i andra organ i kroppen, till exempel i levern och i blodet.

Vissa sorters högfluorerade ämnen hittas i förhållandevis höga halter i djur, till exempel isbjörnar i Arktis. Ämnena hittas också i människors blod, även i nyfödda.

PFOS

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

PFOS ersätts idag med andra persistenta högfluorerade ämnen som inte tas upp i samma utsträckning i levande organismer och därför är mindre giftiga. Användningen av ämnen som kan brytas ned till PFOS har minskat under senare år. Vår erfarenhet är dock att de till stor del har ersatts med andra högfluorerade ämnen. En del av dessa, till exempel fluortelomerer, kan långsamt brytas ned till PFOA.

PFOA

PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte heller ned i naturen, det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan.

Läs mer

Läs mer här om högfluorerade ämnen

Senast uppdaterad 2 september 2020