Neonikotinoider

EU-kommissionen har beslutat om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det innebär att växtskyddsmedel med de tre ämnena imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus eller för att behandla utsäde och plantor som ska användas i permanenta växthus.

Utökat förbud mot neonikotinoider

EU-kommissionen beslutade den 29 maj 2018 om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. Det utökade förbudet innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus eller för behandling av utsäde och plantor som ska användas i permanenta växthus. Den behandlade grödan eller plantan måste också stanna hela sin livscykel i växthuset.

Sedan tidigare finns ett förbud mot de tre neonikotinoiderna när det gäller användning i blommande grödor som är lockande för bin, exempelvis rapsodlingar, men det utökade förbudet gäller all användning av ämnena utomhus. Det innebär också att behandlade växter eller utsäde inte kommer att få flyttas ut ur växthusen.

Enligt EU-kommissionens beslut ska medlemsländerna ändra eller återkalla godkännanden för de produkter som innehåller något av de tre ämnena senast från den 19 september 2018. Kommissionens beslut innebär också att medlemsländerna får bevilja en anståndsperiod på maximalt 3 månader, det vill säga som längst till den 19 december 2018.

Kemikalieinspektionen har därför återkallat godkännandena för sex växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett med ämnet tiametoxam. Godkännandena återkallas från den 19 september 2018 och med en anståndsperiod för att få överlåta och använda medlen till den 19 december 2018. Dessutom har ett medel fått ändrat användningsområde, som innebär att medlet inte längre får användas på prydnadsväxter.

Det utökade förbudet innebär även att utsäde och plantor, som har behandlats eller behandlas under anståndsperioden med något av de tre ämnena, bara kommer att få släppas ut på marknaden för användning i permanenta växthus och om utsädet eller plantan stannar där hela sin livscykel. Det utökade förbudet för redan behandlat utsäde och plantor gäller från den 19 december 2018.

Observera att ämnena imidakloprid och tiametoxam även ingår i några biocidprodukter som är godkända i Sverige, men dessa produkter berörs inte av förbudet.

Växtskyddsmedel i Sverige som berörs av det utökade förbudet

Återkallade produktgodkännanden:

Medel med imidakloprid

 • Gaucho WS 70 (regnr 4288)
 • Merit Forest WG (regnr 4605)
 • Amigo FS 350 (regnr 5250)
 • Prestige FS 370 (regnr 5376 + tidigare återkallat regnr 4570)
 • Merit Turf (regnr 5366)
 • Warrant 700 WG (regnr 4758)

Medel med tiametoxam

 • Cruiser 600 FS SB (regnr 5028)

Ändrat produkt godkännande:

 • Confidor WG 70 (regnr 4455 är återkallat, nytt regnr är 5486)

Här kan du läsa mer och hitta EU-kommissionens beslut

Förordning som begränsar användning av ämnet imidaklopridlänk till annan webbplats

Förordning som begränsar användning av ämnet klotianidinlänk till annan webbplats

Förordning som begränsar användning av ämnet tiametoxamlänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om neonikotinoider hos EU-kommissionen (på engelska).länk till annan webbplats

Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSAs pressmeddelande om riskbedömningarna (på engelska).länk till annan webbplats

Tidigare förbud inom EU

EU-kommissionen beslutade redan i maj 2013 att begränsa användningen av tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det gäller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Beslutet finns i förordning (EG) nr 485/2013.

Förordning (EG) nr 485/2013.länk till annan webbplats

De tidigare begränsningarna trädde i kraft den 1 december 2013. EU-kommissionen förband sig då att inleda en översyn av förbudet. Den översynen är avslutad och har resulterat i det utökade förbudet. Bakgrunden till att dessa ämnen begränsas är ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa. Ämnenas negativa påverkan på bin har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin.

Tidigare begränsningar innebar att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena inte har fått användas i grödor som är attraktiva för bin och andra pollinerare. Handel med betat utsäde för sådana grödor berördes också av begränsningen, eftersom sådant utsäde som betats med något av dessa ämnen inte har fått släppas ut på marknaden eller användas på den europeiska marknaden.

Märkning av växtskyddsmedel som är skadliga för bin

Om det i märkningen finns krav på åtgärder till skydd för pollinerande insekter så är medlet skadligt för bin. Om någon eller några av nedanstående fraser förekommer i märkningen bör man betrakta medlet som särskilt skadligt för pollinerande insekter.

 • Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda.
 • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
 • Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd. Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd.länk till annan webbplats
 • Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.
 • Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen (gäller användning i växthus).
Senast uppdaterad 23 augusti 2020