Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till den 15 december 2022. I Sverige har därför några produkter som innehåller glyfosat fått förnyade godkännanden. För andra produkter med glyfosat pågår fortfarande utvärderingarna och de produktgodkännandena har tills vidare fått administrativa förlängningar.

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordninglänk till annan webbplats. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsalänk till annan webbplats, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste därefter vara godkänt i varje land där det ska användas. Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel som ska användas i Sverige. Glyfosat ingår i godkända växtskyddsmedel i alla EU:s medlemsländer.

Medel med glyfosat godkända i Sverige

Glyfosat som verksamt ämne har fått ett förnyat godkännande till den 15 december 2022. Därför finns det möjlighet att förnya godkännanden för produkter som innehåller glyfosat som längst till den 15 december 2023. De företag som är innehavare av produktgodkännanden har kunnat ansöka om förnyade godkännanden för sina produkter.

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för tre produkter. De förnyade produktgodkännandena gäller till den 15 december 2023. Produkterna får nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

För övriga produkter har inte utvärderingarna blivit klara innan produktgodkännandena löpte ut. För de produkterna blev istället godkännandena administrativt förlängda. Eftersom utvärderingarna fortfarande inte är klara i juni 2020 blir produktgodkännandena åter administrativt förlängda, till den 31 mars 2021. Administrativ förlängning innebär att det är nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor som fortsätter att gälla.

För produkten Envision, reg nr 4490, som var administrativt förlängd till 31 december 2019, har företaget valt att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande. Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning även av den produkten, se tabell nedan.

Även för produkterna Jablo reg nr 4972 (inklusive Spectra PHT-0011-4972) och Roundup Gold ST reg nr 4969, som är administrativt förlängda till 31 juli 2020, har företagen valt att återta sin ansökan om förlängt godkännande. Det innebär att produkterna kommer att fasas ut med anståndsperioder.

Det har även under år 2019 och 2020 beslutats om nya godkännanden för produkterna Credit Xtreme, Gallup 360-K, KRYPT 540, vilka alla innehåller glyfosat som verksamt ämne.

För sju produkter med glyfosat valde företagen att inte ansöka om förnyat produktgodkännande. Kemikalieinspektionen har beslutat om anståndsperioder för utfasning av de produkterna. Anståndsperioderna är även för de produkterna 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

I tabellerna nedan framgår vad som gäller för enskilda medel. Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Nytt produkt­namn

Nytt registrerings­nummer

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

Glypper

5043

-

5519


Produkter som fått administrativ förlängning

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Administrativ förlängning till och med

Roundup Ultra

3937

2021-03-31

Glyphomax Bio

4457

2021-03-31

Envision (återtagen ansökan, se utfasningstider nedan)

4490

-

Roundup Q

4562

2021-03-31

Glypro Bio

4753

2021-03-31

Roundup Gold ST (återtagen ansökan)

4969

-

Jablo (återtagen ansökan)

4972

-

Roundup Terrace

4996

2021-03-31

Roundup Flex

5065

2021-03-31

Roundup Gel

5066

2021-03-31

Glyphomax 480

5109

2021-03-31

Roundup E

5118

2021-03-31

Roundup PowerMax

5296

2021-03-31

Roundup Flick

5297

2021-03-31

Roundup Gel Max

5305

2021-03-31

Roundup Plug

5359

2021-03-31


Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut

Produkt­­namn

Registrerings­­nummer

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Jablo

Gäller även för Spectra, som har ett parallell­handels­tillstånd

4972

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST

4969

2021-01-31

2022-01-31

Envision

4490

2020-06-30

2021-06-30

Roundup G

4036

2019-07-01

2020-07-01

Kvick Down Bio

4367

2019-07-01

2020-07-01

Glyfonova Bio

4471

2019-07-01

2020-07-01

Touchdown Premium

4472

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallell­handels­tillstånd

och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio

Gäller även för Keeper Total K som har parallell­handels­tillstånd

och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

2019-07-01

2020-07-01

Resolva Weedkiller

5244

2019-07-01

2020-07-01

Clinic Up, som har ett parallell­handels­tillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

2019-07-01

2020-07-01

Godkännande av ämnet glyfosat inom EU

I slutet av 2017 föreslog EU-kommissionen att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av EUs medlemsländer efter omröstning. Det innebar att glyfosat fick ett förnyat godkännande i ytterligare fem år fram till den 15 december 2022.

En ansökan om förnyat godkännande för glyfosat har den 12 december 2019 lämnats in av ett konsortium bestående av nio ansökande företag. Omprövning av godkännandet för glyfosat har därmed kunnat starta som planerat den 15 december 2019. EU:s medlemsländer har kommit överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt ska ansvara för nästa utvärdering av ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Ländernas arbete med utvärderingen kan följas på EU-kommissionens webb.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om nästa utvärdering av glyfosat

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Sverige som medlemsland har deltagit i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Läs mer om processen för glyfosat på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Användning av glyfosat i Sverige

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av privatpersoner. År 2017 var försäljningen av glyfosat i Sverige 485 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Senast uppdaterad 29 september 2020