Utfasning av biocidprodukter som inte längre är godkända

Innehållsförteckning:

När ett godkännande för en biocidprodukt har upphört finns det i regel utfasningstider som säger hur länge man får använda, sälja eller överlåta produkten. Hur lång utfasningstiden är kan variera mellan olika produkter.

Standardtider för utfasning av biocidprodukter

För biocidprodukter som varit godkända enligt biocidförordningen finns en lagstadgad utförsäljningstid på som mest 180 dagar samt ytterligare 180 dagar för slutanvändning. Dessa tider gäller ifall Kemikalieinspektionen inte har beslutat något annat.

Tidsfristerna för biocidprodukter publiceras i bilaga 3 till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel ifall Kemikalieinspektionens beslut avviker från 180 dagar. De produkter som är listade i bilaga 3, men som saknar utfasningsdatum för användning, får användas så länge de finns med i bilaga 3 (dock högst 5 år efter att godkännandet har upphört). I vissa fall listas produkternas utfasningstider istället i särskilda PM som publiceras på regelsidan för KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

Kortare tidsfrister till följd av EU-beslut om att inte godkänna verksamma ämnen

När det finns ett EU-beslut om att inte godkänna ett verksamt ämne i bekämpningsmedel enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1062/2014 för biocidprodukter, gäller de slutdatum för försäljning och användning som framgår av beslutet. Om dessa slutdatum innebär kortare tidsfrister för all överlåtelse och användning än vad som normalt fastställs enligt Kemikalieinspektionens praxis, är det slutdatumet från EU-beslutet som gäller.

Förordning (EU) nr 1062/2014länk till annan webbplats om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter.

Information om verksamma ämnen och deras godkännandestatus

Tidigare svensk praxis om utfasning av inte längre godkända bekämpningsmedel

För biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som fortfarande utvärderas, men som ännu inte har godkänts eller förbjudits på EU-nivå, gäller tidigare svensk praxis. Utfasningstiden för sådana produkter är oftast ett år för försäljning och ytterligare ett år för slutanvändning. Observera att detta bara är praxis och att Kemikalieinspektionen kan fatta ett beslut om utfasningstider för varje enskild produkt. Sådana beslut publiceras alltid i bilaga 3 till KIFS 2008:3länk till annan webbplats.

Utfasningstiderna för bekämpningsmedel är reglerade i Kemikalieinspektionens ändringsföreskrifter till KIFS 2008:3. Som beskrivits ovan finns två olika utfasningsmodeller för biocidprodukter. För att veta den aktuella utfasningstiden behöver man därför kontrollera det verksamma ämnets status på EU-nivå. Eftersom verksamma ämnen utvärderas per produkttyp måste man också ta hänsyn till vilken produkttyp den aktuella produkten hör.

Här hittar du Echas databas över verksamma ämnenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 20 juni 2020