Kvicksilver i lågenerg...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Här finns råd hur man gör om en lampa går sönder.


Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg. Det är viktigt att veta att kvicksilverinnehållande lampor ska tas omhand som miljöfarligt avfall och inte blandas med hushållsavfall.

Användning

När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår kvicksilverångan åter till en mer fast form.

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilverinnehållande små partiklar i rummet men kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver i rummets luft.

Rekommendationer

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

Effekter

Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för låga halter av kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika all exponering för gasformigt kvicksilver. Effekter som kan uppstå vid långvarig exponering för låga koncentrationer drabbar framförallt nervsystemet och hjärnan.

Skapad
2011-01-24

Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Här finns råd hur man gör om en lampa går sönder.

Europeiska kommissionen har beslutat att stegvis fasa ut användningen av glödlampor inom EU.

På kort sikt kommer glödlamporna att ersättas i huvudsak av lågenergilampor. Det stegvisa förbudet mot glödlampor kompletteras med krav på information om kvicksilver till konsumenter. 

Från och med den 1 september 2010 måste eventuellt kvicksilverinnehåll anges på lampförpackningen (x,x mg Hg) tillsammans med instruktioner om vad man ska göra med trasiga lampor. Informationskravet omfattar lampor som släpps ut på marknaden från och med det angivna datumet.

Tidtabell för stegvis utfasning av glödlampor inom EU
Tidpunkt
Åtgärd

September 2009

Förbud mot alla matta glödlampor samt klara 100W glödlampor.

September 2010

Förbud mot klara 75W glödlampor.

September 2011

Förbud mot klara 60W glödlampor.

September 2012

Förbud mot klara 40W och klara 25W glödlampor.

September 2013

Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor.

September 2016

Skärpta krav på halogenlampor.

Mer hos Kemikalieinspektionen
Från Ordboken
  • RoHS -

    Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.