Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Vara/produkt

Handelsvara, till exempel bord eller textilier och som innehåller eller är behandlade med kemiska produkter.

Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. (Reach)
 

Varuinformationsblad

Se säkerhetsdatablad.

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år. (Reach)
 

Vitbok

Kommissiondokument som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok som givits ut för att inleda en samrådsprocess på europeisk nivå. Exempel på en vitbok är Strategi för den framtida kemikaliepolitiken. När en vitbok antagits av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för unionen på det berörda området.

VOC

Volatile Organic Compound. Samlingsbeteckning på organiska ämnen (ämnen baserade på kol) som lätt kan förångas. Av denna definition följer att koldioxid inte räknas som en VOC därför att ämnet är oorganiskt och att perkloretylen räknas som en VOC trots att ämnet saknar väteatomer.

vPvB

Very persistent and very bioaccumulating.
Kemikalie som är mycket långlivad och mycket bioackumulerande, dvs. lagras i vävnader.

Växtskyddsmedel

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Kontakt