Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

SADC

Southern African Development Community.

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management.
Den globala kemikaliestrategin från 2006 är en överenskommelse som syftar till att följa och driva på för de åtgärder som behövs för att nå målet att kemikalier senast till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begränsade som möjligt. UNEP Governing Council Decision SS.VII/3.

SANCO

SANté et Protection des Consommateurs.
Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EU).

SEAC

Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys, EU)

SENSA

Swedish Environmental Secretariat for Asia

SERP

Swedish Rapporteur Programme.
Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter, se även ECCO.

Sevesodirektivet

Direktiv från 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

SIAM

SIDS Initial Assessment Meeting
Se även SIDS.

SIDS

Screening Information Data Set.
De miniuppgifter som krävs för att kunna avgöra om en existerande HPV-kemikalie (högvolymkemikalie) kräver fortsatt undersökning.

SIS

Swedish Standards Institute
Svensk medlem i ISO och CEN, som tillsammans utarbetar internationella standarder.

Släppa ut på marknaden

Tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan.

Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden. (Reach)
 

SMC

Sound Management of Chemicals (sund kemikaliehantering).

SME-företag

Small-to-Medium-sized Enterprise.
Små och medelstora företag med färre än 250 anställda.

Små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. (Reach)
 

SNIF

Summary Notification Information Format.
Sammanfattning av uppgifter i förhandsanmälan om utsättning av en GMO-produkt på marknaden.

SPIN

Substances in Preparations In the Nordic countries.
Databas över de kemiska ämnen som finns i produkter på den nordiska marknaden.

SPORT

Strategic Partnership on Reach Testing.

STAP

Scientific and  Technical Advisory Panel (UNEP).

STEL

Short-Term Exposure Limit.
Korttidsvärde (KTV) är ett tidsvägt medelvärde för exponering under 15 minuter, se även hygieniskt gränsvärde.

Stökiometri

Elementbestämning. 

(från grekiskans stoikheion, grundämne, och metrein, mäta), läran om de mängdförhållanden i vilka kemiska ämnen reagerar med varandra. Beräkningar som tar hänsyn till en reaktions stökiometri behövs till exempel när det är viktigt att veta om en reaktant förbrukas till 100% eller att kunna förutspå vilken produkt som kommer att bildas. En viktig del av stökiometrin handlar alltså om att balansera reaktionsformler.

 

Substitutionsprincipen, produktvalsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den så kallade produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Sveriges officiella statistik

En stor del av materialet på sidorna om kemikaliestatistik ingår i Sveriges officiella statistik och utgör underlag för samhällsplanering, forskning och allmän information. Statistiska Centralbyrån.

SVHC-ämnen

Särskilt farliga ämnen. Substances of Very High Concern.

Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper, t.ex. hormonstörande.

Synergi/synergism

Den kombinerade effekten av flera i en kemisk produkt ingående ämnen är större eller mindre än effekten av de ingående ämnena var för sig.

Säkerhetsdatablad

SDS - Safety Data Sheet, MSDS - Material Safety Data Sheet.
Information (16 punkter) som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, tidigare även benämnt varuinformationsblad.

Kontakt