Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Nano

En nanometer är en miljondels millimeter eller en miljarddels meter. Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en blandning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare. (Reach)
 

Neurotoxikologi

läran om hur gifter påverkar hjärnan och nervsystemet

NGO (Non-Government Organisation)

Icke-statliga organisationer, t.ex. konsument- och miljöorganisationer.

NGV

Nivågränsvärde (NGV) är det hygieniska gränsvärdet för exponering under en hel arbetsdag.

NMVOC

Non-Methane Volatile Organic Compound.
Icke-metan lättflyktigt organiskt ämne (som huvudsakligen släpps ut på grund av djurhållning, se även VOC).

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level.
Ingen observerad effektnivå, den högsta dos vid vilken inga toxiska effekter har iakttagits.

Nytt ämne

Ämne som använts i EU efter september 1981 och som inte är upptaget i EINECS.

Kontakt