Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

MIR

Minimum Information Requirement.
Den minsta mängd information som krävs för att tjäna ett syfte.

Monomer

Ursprunglig molekyl som bildat en polymer med ett stort antal repeterade enheter.

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang.

Ett ämne som kovalent kan bindas till en sekvens av andra likadana eller olika molekyler under de förhållanden som råder vid den polymerbildande reaktion som används för en given process. (Reach)

Montrealprotokollet

Undertecknades 1987 och innehåller bindande överenskommelser om att minska användning och produktion av CFC (klorfluorkarboner) och haloner. Protokollet revideras regelbundet.

Morfologi

inom biologin, form och uppbyggnad av en vävnad

Mottagare av en vara

En industriell eller yrkesmässig användare eller distributör som mottar en leverans av en vara och som inte är konsument. (Reach)
 

Mottagare av ett ämne eller en blandning

En nedströmsanvändare eller distributör som mottar en leverans av ett ämne eller en blandning. (Reach)
 

MSA

Miljösanktionsavgift.

MSC

MSC EU Member State Committee (medlemsskapskommittén)

Mutagen

Ämne som skadar arvsmassan.

Märkningsplikt/märkningspliktig

Krav som framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) och förordning (EG) nr 1272/2008 och som gäller för att få släppa ut kemiska produkter på marknaden. Kraven innebär att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Kontakt