Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Laktation

mjölkproduktion hos moderdjur, bildning av mjölk i bröstkörtlarna

LD 50/LC 50

Lethal Dose/Lethal Concentration.
Mått på akut giftighet och den dos vid vilken hälften av individerna i en population dör. LC 50 är måttet på akut giftighet i ekotoxikologiska sammanhang, till exempel vattenmiljö.

Legaldefinition

Begrepp som är definierat i lag- eller förordningstext.

Legering

Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.
 

Leksak

Produkt som utformats som eller är avsedd att användas som leksak. (Leksaksdirektivet)

Leverantör av en vara

Varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden. (Reach)
 

Leverantör av ett ämne eller en blandning

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller en blandning. (Reach)
 

LIRA

Legal and Institutional infrastructures and measures for Recovering costs of national Administration

(riktlinjer framtagna av UNEP för att beräkna legala och institutionella strukturer och administrationskostnader)

Lissabonstrategin

Sjösattes vid ett EU-toppmöte 1998. Ekonomiska reformer ska främja sysselsättning och tillväxt genom ökad konkurrens på marknaderna för varor, tjänster och kapital.

Livscykelanalys (LCA)

Life Cycle Analysis.
Bedömning av en produkts väg från produktion till destruktion (vaggan till graven).

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level.
Lägsta observerade effektnivå, den lägsta dos vid vilken toxisk påverkan iakttagits.

LPV-kemikalie

Low Production Volume.
Kemikalie som släpps ut på EU-marknaden i mängder på 10-1 000 ton per år/tillverkare eller importör.

Lågriskbiocidprodukt

Biocidprodukt som inte innehåller några andra verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirektivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne (definition enligt 2 §, förordning (2000:338) om biocidprodukter).
Ett potentiellt skadligt ämne är ett ämne som inte är ett verksamt ämne men som har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller miljön.

Kontakt