Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

Kandidatförteckningen

Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att hamna på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas ett tillstånd för att få använda dem.

Kemikalie/kemisk produkt

Kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, dvs. bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, dvs. alla övriga produkter.

Kemiskt bekämpningsmedel

Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken).

KID

Kemikalie i detaljhandeln

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling.

Kit

Samförpackad produkt, till exempel bas och härdare för lim.

Klorparaffiner

klorerade kolväten, används ofta som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Finns i grupperna kort-, mellan- och långkedjiga.

KOM

Europeiska kommissionen, EU-kommissionen, kommissionen.

Kommunal nämnd

Nämnd som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt miljöbalken (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt 3 § miljöbalken).

Konsoliderad version

Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

KTV

Kortidsgränsvärde, se hygieniskt gränsvärde.

Kvicksilver

Metalliskt grundämne.

Kvittenslista/
redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält. 

Kontakt