Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

ICCA

International Council of Chemical Associations.
Förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

ICCM

International Conference on Chemicals Management.
SAICM:s internationella konferens för kemikaliehantering.

Identifierad användning

Avsedd användning av ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller användning av en blandning, av en aktör i distributionskedjan, inklusive dennes egen användning eller sådan användning som denne får kännedom om genom skriftlig information från närmaste nedströmsanvändare. (Reach)
 

IFCS

Intergovernmental Forum on Chemical Safety.
Mellanstatligt forum för kemikaliesäkerhet (startade 1994).

ILO

International Labour Organization.
FN-organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

IMO

International Maritime Organization.
Internationell sjöfartsorganisation.

IMPEL

EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law.
EU:s nätverk för att hantera och införa miljölagstiftningen.

Import/importera/importör

Används i miljöbalken och följdförfattningar i betydelsen att föra in en vara till Sverige från ett land utanför EU, ett så kallat tredjeland.
Detta har sin grund i hur den svenska tullen och mervärdesskattelagen definierar import.
De svenska versionerna av EU-rättsakterna använder import och export för handeln också mellan medlemsstaterna i EU.

Fysisk införsel till gemenskapens tullområde. (Reach)
 

In vitro

Studier på olika system med isolerade organ och cellsystem.

INCI

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

Internationell nomenklatur för ämnen i kosmetiska produkter

Indikator/miljöindikator

Mätare, visare.

Industrikemikalie

Kemisk produkt som används industriellt, dvs. en råvara eller insatskemikalie. Industrikemikalien kan omförpackad i mindre förpackning utgöra en konsumentprodukt, till exempel aceton i nagellackborttagningsmedel.

Infasningsämne

Ett ämne som uppfyller vissa kriterier. (Reach)
 

Införsel

Se import/importera/importör.

Innesluten användning

Verksamhet där någon modifierar (ändrar) organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade organismer och där specifika inneslutningsåtgärder används för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön. (13 kap. 5 §, miljöbalken). Kan även gälla kemikalier vid syntes till exempel.

Insekticid

Insektsbekämpningsmedel.

Inte kemiskt modifierat ämne

Ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar. (Reach)
 

Intermediär

Mellanliggande, till exempel en kemisk produkt som vidareanvänds direkt.

Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne. (Reach) 

IPCS

International Program on Chemical Safety.
Internationellt program för kemikaliesäkerhet. UNEP, ILO, WHO undertecknade memorandum om samarbete 1980.

IPEN

International POPs Elimination Network.

IPP

Integrated Product Policy.
Miljöorienterad produktpolitik som inriktar sig mot hållbar produktion och konsumtion.

IPPC

International Plant Protection Convention.

ISO

International Organization for Standardization.
Internationellt standardiseringsinstitut som utarbetar global standard.

ITP

International Training Programme.
Internationellt utbildningsprogram.

IUCLID

International Uniform Chemical Information Database.
Europeiska kommissionens databas för att lagra och sprida information om ämnen som samlats in enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry.
Nomenklaturer för att entydigt bestämma kemiska ämnen.

Kontakt