Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

FAO

Food and Agriculture Organization.

Fara

En inneboende egenskap hos ett ämne som kan orsaka oönskade effekter.

Farmakopé

Officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel.

Farobedömning

Identifiera fara och fastställa sambandet mellan dos och respons för observerade, skadliga effekter.

Faroidentifiering

Identifiera de skadliga effekter ett ämne har på grund av sina inneboende egenskaper.

Flamskyddsmedel

Se bromerade flamskyddsmedel.

Ftalat

Ester av ftalsyra, ofta använd som mjukgörare i plast.

Fullständig undersökningsrapport

En fullständig och heltäckande beskrivning av den verksamhet som bedrivits för att få fram informationen. Detta omfattar hela den vetenskapliga rapport som offentliggjorts i litteraturen och som beskriver den undersökning som genomförts eller den fullständiga rapport som utarbetats av testföretaget och som beskriver den undersökning som genomförts. (Reach)
 

Fungicid

Svampbekämpningsmedel.

Fyllig rapportsammanfattning

En detaljerad sammanfattning av målen, metoderna, resultaten och slutsatserna i en fullständig undersökningsrapport; sammanfattningen ska innehålla tillräckligt med information för att en oberoende bedömning av undersökningen ska kunna göras, så att behovet av att läsa den fullständiga undersökningsrapporten begränsas så långt det är möjligt. (Reach)
 

Försiktighetsprincipen

Nämns i flera internationella miljökonventioner och andra regelverk. I miljöbalken beskrivs till exempel i samband med försiktighetsmått att dessa ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Formuleringen "så snart det finns skäl att anta" är ett uttryck för försiktighetsprincipen.

Det finns ingen exakt definition, utan principen är mer ett förhållningssätt att i vissa lägen av försiktighetsskäl kunna agera utan exakta vetenskapliga bevis för att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa och miljön. Se: 2 kap. 3 § 2 stycket, miljöbalken (1998:808).

Kontakt