Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

DBP

dibutylftalat

DDE

Benzene, 1,1'-(dikloretenyliden)bis[4-chloro-

Nedbrytningsprodukt av DDT, diklordifenyltrikloretan.

DEET

N,N-dietyl-m-toluamid

DEHP

di(2-hexyletyl)ftalat

Derivat

Kemisk förening som kan härledas ur eller framställas från en annan given kemisk förening.

Detergent

Tvätt- och rengöringsmedel.

DHNUP

di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater

DIBP

diisobutylftalat

DIDP

Diisodecylftalat

Diffus spridning

Sammantagen spridning av ett kemiskt ämne i ett område där utsläppskällorna är av obestämbar karaktär, till exempel genom att vara många, små, rörliga, osv.

DIHP

di(grenade C6-C8) alkylftalater

DINP

Diisononylftalat

Dispens

Undantag.

Distributör

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen, även en återförsäljare, och som endast lagrar och släpper ut ett ämne på marknaden – antingen som sådant eller ingående i en blandning – för en tredje parts räkning.
(Reach) 

DNEL

Derived no effect level.

Härledd noll-effekt nivå, ett slags gränsvärde

Kontakt