Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

CA

competent authority

behörig myndighet

Cancerogen/carcinogen

Cancerframkallande.

CAP

Common Agricultural Policy. EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

CARACAL

Competent Authorities for REACH and CLP.
Behöriga myndigheter för att införa Reach och CLP.

Cardiffprocessen

Startade 1997 för att integrera miljöhänsyn i sektorspolitiken och omfattar idag nio sektorer.

CAREC

Central Asia Regional Economic Cooperation.

Cartagena-protokollet

Protokoll om biosäkerhet, antagen i Cartagena 2000 och ett tillägg till konventionen om biologisk mångfald.

CASG Nano

Nano Competent Authorities Subgroup on Nanomaterials.

Behöriga myndigheters undergrupp till CARACAL för nanomaterial.

CAS-nr

CAS-nummer. Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services (CAS), Columbus, Ohio.

CEFIC

European Chemical Industry Council.
Kemiindustrins branschorganisation i Europa.

Celex

Communitatis Europeae Lex.
EU:s rättsdatabas för avancerad sökning heter nu EUR-Lex. Databasen produceras och sköts av EG:s publikationsbyrå.

CEN

Comité Européen de Normalisation - European Committee for Standardization utarbetar europastandarder.

Certifiering

Intyg/bevis på att något uppfyller vissa standarder som ställts av standardiseringsorgan inom ett område.

CFC

Chlorofluorocarbons.
Klorfluorkarboner har använts i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, i kemiska produkter och i skumplast. Numera är de förbjudna enligt Montrealprototokollet.

CIRCA

Communication and Information Resource Centre Administrator.
Ett intranät som utarbetats inom Europeiska kommissionen för att lätt komma åt dokument och delta i intressegrupper.

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Konvention om internationell handel om utrotningshotade arter. Antogs i Washington 1973.

CLEEN

Chemical Legislation European Enforcement Network.
EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser.

CLP

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.
Konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction.
Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, CMR-ämnen.

Cocktail-effekt

Kombinerad effekt av en blandning av kemikalier, som kan vara större än de enskilda ämnenas effekt var för sig.

Cohiba

Control of hazardous substances in the Baltic Sea region

Kontroll av farliga ämnen i Östersjöregionen

COHIBA

Control of hazadous substances in the Baltic sea region.
Projekt under Helsingforskonventionen (HELCOM).

CoI

Cost of inaction

COP

Conference of the Parties.
Termen förekommer framförallt i FN-konventionstexter.

Copenhagen Chemicals Charter

Dokument som tar upp förväntningarna inför översynen av EU:s kemikaliepolitik. Signerades år 2000 av över 100 organisationer. Sök dokumentet på webbplatsen European Environmental Bureau.

CPR

Construction Products Regulation.
Byggproduktförordningen.

CREAM

Mechanistic effect models for the ecological risk assessment of chemicals

CSD

Commission on Sustainable Development.
FN:s kommission för hållbar utveckling.

CSE

India Centre for Science and Environment.

CSTEE

Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity and the Environment.
Europeiska kommissionens kommitte för toxicitet, ekotoxicitet och miljö.

CWG

Förkortning för Commission Working Group, arbetsgrupp inom Europeiska kommissionen.

Kontakt