Ordbok
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Ordbok

Ordboken innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

ADI

Acceptable Daily Intake.
Accepterat dagligt intag, den mängd av en kemikalie som ur hälsosynpunkt beräknas vara acceptabel att inta dagligen under en livstid.

Agentmedgivande

Kemikalieinspektionens medgivande att låta en handelsagent anmäla införsel av en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige i stället för den som svarar för importen/införseln.

Agrar

Som rör jordbruk.

Aktör

Alla tillverkare och/eller importörer och/eller nedströmsanvändare i en distributionskedja. (Reach)

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.

AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme

Anmält ämne

Ett ämne för vilket en anmälan har lämnats in och som får släppas ut på marknaden i enlighet med direktiv 67/548/EEG. (Reach)

Antifoulingprodukter

Kemiska produkter som förhindrar påväxt av vattenlevande organismer på båtar och fartyg.

Antropogen

Framställd av människan eller orsakad av mänskliga handlingar.

Användning

Bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, produktion av en vara eller annat utnyttjande. (Reach)

Användnings- och exponeringskategori

Ett exponeringsscenario som omfattar ett brett spektrum av processer eller användningar, där uppgift om processerna eller användningarna ges, som ett minimum, i form av den korta allmänna beskrivningen av användningen. (Reach)

AOEL

Acceptable Operator Exposure Level.
Högsta acceptabla exponeringsdosen för en människa.

ARM

Accelerated Risk Management.
Accelererad/påskyndad riskhantering.

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations.

ASEF

Asia-Europe Environment Forum.

ASEM

Asia-Europe Meeting.

ASP

Africa Stockpile Programme.

Avsiktlig utsättning

Avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan någon särskild inneslutning (13 kap. 6 §, miljöbalken).

Med innesluten användning avses en verksamhet där någon
1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, gör sig kvitt eller på annat sätt hanterar sådana genetiskt modifierade organismer och
2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön.

Kontakt