Sverige vill förbjuda ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Sverige vill förbjuda nonylfenoletoxilater i importerade textilier

9 september 2011

Sverige har anmält intresse till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa att ta fram ett underlag om nonylfenol och nonylfenoletoxilater. Underlaget ska innehålla argument för att dessa ämnen förbjuds i textilier som importeras till EU. 

Underlaget ska tas fram av Kemikalieinspektionen (KemI) och ska lämnas till Echa senast i augusti 2012. Därefter kan det ta ett par år innan ett förbud införs i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach (bilaga XVII).

Att använda nonylfenol och nonylfenoletoxilater är redan förbjudet inom EU, med undantag för några få användningsområden.

Nonylfenoletoxilat kan användas i bland annat rengöringsmedel och färger. Det bryts ned i miljön och då bildas nonylfenol som nedbrytningsprodukt. Nonylfenol bryts ned långsamt och kan ansamlas i miljön. Det är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Nonylfenol har även misstänkt hormonstörande egenskaper.

 

Kontakt
Andra webbplatser

Läs mer på Echas webbplats