Nya och tydligare regl...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Nya och tydligare regler för elektrisk och elektronisk utrustning

30 maj 2012

2011 beslutade EU om en ny, uppdaterad version av RoHS-direktivet (RoHS 2). Kemikalieinspektionen föreslår nu hur de nya EU-reglerna ska införlivas i svensk lagstiftning.

RoHS-direktivet reglerar vilka ämnen som inte får finnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Det nya RoHS-direktivet ska vara införlivat i EU:s medlemsländers nationella lagstiftning och börja tillämpas den 2 januari 2013.

Nyheter

De nya reglerna innebär att fler produktgrupper än tidigare omfattas av reglerna, bland annat medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument. Ansvaret för tillverkare, importörer och distributörer utökas.

Det nya RoHS-direktivet ställer till exempel krav på tillverkare att CE-märka produkterna och ta fram teknisk dokumentation för att kunna visa att kraven följs. Det har också förtydligats vad marknadsaktörerna måste göra om produkter inte uppfyller kraven. RoHS 2 innebär dock inte några ändringar vad det gäller de ämnen som regleras. Det är fortfarande kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE som regleras.

Därför uppdateras direktivet

En av orsakerna till uppdateringen är att det rått osäkerhet om vilka produkter som omfattas av RoHS-direktivet. Direktivets krav har tolkats olika av olika EU-länder, särskilt vad det gäller vilka produkter som omfattas. Produktkategorierna har gett upphov till en mängd gråzonsprodukter.

En annan orsak är EU:s utvärderingar visar att målen med direktivet inte har uppnåtts.

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett förslag på hur det nya RoHS-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning. I PM:et Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS-direktivet förklaras de olika delarna i detalj. Det är Miljödepartementet som beslutar om hur införlivandet ska göras.